Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Personuppgifter och dataskydd i Vimmerby kommun

Här informerar vi om hur Vimmerby kommun behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som registrerad.

Varje nämnd i kommunen är personuppgiftsansvarig och därmed ytterst ansvarig för sin behandling av personuppgifter och att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt.

När du skickar brev eller e-post till kommunen lagras dina personuppgifter för att Vimmerby kommun ska kunna handlägga ditt ärende samt kontakta dig med svar.

Detsamma gäller om du lämnar en synpunkt eller ställer en fråga via kommunens synpunktsformulär, om du lämnar in ett medborgarförslag eller om du ansöker om bygglov, förskoleplats, bostadsanpassning eller liknande.

Hur behandlar kommunen dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen, GDPR, finns till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, läsa, sprida, arkivera, kopiera eller tillhandahållande på annat sätt såsom justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du skickar ett e-postmeddelande, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter. Detta kan till exempel vara:

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Även uppgifter om familjerelationer.
  • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, m.m.
  • Finansiell information - din inkomst.

Information vi samlar in om dig

Kommunens personuppgiftsansvariga myndigheter utför ett antal åtaganden som är lagstadgade, det innebär att vi har ett basregister över Vimmerby kommuns invånare med personuppgifter, baserat på folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten, som vi använder för att våra personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt.

När du använder någon av våra e-tjänster eller någon blankett där du lämnar personuppgifter kan vi samla in följande information:

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, om du äger en fastighet eller en bostadsrätt. Även uppgifter om familjerelationer.
  • Finansiell information - din inkomst.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Utförare och leverantörer

Vimmerby kommun kan komma att dela dina personuppgifter till utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig. Kommunen är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med dessa utförare.

Andra myndigheter

Vimmerby kommun kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom SCB, försäkringskassan, polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller anna författning.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar ditt data så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Vimmerby kommun.

Hur skyddas mina personuppgifter

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av dataskyddsförordningen och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har Vimmerby kommun i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas med hjälp av olika säkerhetslösningar. Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Vill du lämna en synpunkt eller kontakta kommunen anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och därmed blir offentliga.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med Vimmerby kommun, överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar Vimmerby kommun dig att inte skicka känslig information till kommunen via sociala medier.

Det innebär att vi aldrig via sociala medier svarar på frågor som rör individärenden inom t ex socialtjänst, barnomsorg med mera.

Offentlighetsprincipen

Vimmerby kommun omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till staden normalt blir allmänna handlingar. Kommunen är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan innebära begränsningar i vissa av den registrerades rättigheter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Varje nämnd (och styrelsen) är ansvarig för sina egna personuppgiftsbehandlingar. Detta innebär exempelvis att barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som rör skolan, medan socialnämnden ansvarar för de personuppgifter som hanteras i en ansökan om försörjningsstöd.

Om du önskar få kontakt med den personuppgiftsansvarige ska du ta kontakt med ansvarig nämnd (eller styrelsen).

Nedan följer kontaktuppgifter till respektive nämnd, det vill säga personuppgiftsansvarig:

 

 

Nämnd

Adress

E-post

Barn- och utbildningsnämnden

Vimmerby kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Stadshuset
598 81 Vimmerby

barn.utbildningsnamnd@vimmerby.se


Dataskyddsombud Mats Herling

dso.itsam@insatt.com

Kommunstyrelsen

Vimmerby kommun
Kommunstyrelsen
Stadshuset
598 81 Vimmerby

kommun@vimmerby.se


Dataskyddsombud
Mats Herling

dso.itsam@insatt.com

Socialnämnden

Vimmerby kommun
Socialnämnden
Stadshuset
598 81 Vimmerby

socialnamnd@vimmerby.se


Dataskyddsombud
Mats Herling

dso.itsam@insatt.com

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö och byggnadsnämnden
Box 500
577 26 Hultsfred

miljo.bygg@hultsfred.se


Dataskyddsombud

Victoria Åberg

victoria.aberg@hultsfred.se

Överförmyndare

Vimmerby kommun
Överförmyndaren
Stadshuset
598 81 Vimmerby

kommun@vimmerby.se


Dataskyddsombud
Mats Herling

dso.itsam@insatt.com

Valnämnden

Vimmerby kommun
Valnämnden
Stadshuset
598 81 Vimmerby

valnamnden@vimmerby.se


Dataskyddsombud
Mats Herling

dso.itsam@insatt.com

Om du är osäker på vem som är personuppgiftsansvarig för en viss behandling kan du alltid mejla kommun@vimmerby.se

Vilka rättigheter har du

Rättslig grund för behandlingarna

Vimmerby kommuns personuppgiftsbehandlingar görs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att laglig grund ska föreligga för behandlingen. Grunden kan vara att behandlingen är nödvändig för att kommunen ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i nämndernas myndighetsutövning. Behandling kan även vara nödvändig på grund av en rättslig förpliktelse eller för fullgörande av ett avtal och det kan förekomma att behandlingen grundar sig på ett samtycke från den registrerade.

Du har rätt att bli informerad

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att kommunen har börjat behandla dina personuppgifter och varför kommunen gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, utan kommunen har fått dem av någon annan.

Registerutdrag

Som registrerad har du rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos Vimmerby kommun.
Din begäran om registerutdrag ska vara skriftlig (e-post eller brev), och skickas via e-post eller till:

Vimmerby kommun
Stadshuset
598 81 Vimmerby

Blankett registerutdrag word Word, 68 kB.

Blankett registerutdrag pdf Pdf, 186 kB.

Du behöver legitimera dig för att verifiera din identitet. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. För ytterligare kopior som den registrerade begär, eller om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, får det tas ut en rimlig avgift av de administrativa kostnaderna.

Rättelse av personuppgifter

Om du upptäcker att någon eller några av de personuppgifter som Vimmerby kommun behandlar om dig är felaktiga eller missvisande, har du rätt att få den eller de rättade. Om så är fallet kan du höra av dig till nämndens dataskyddsombud, se kontaktuppgifter ovan.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
Om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.

Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Invändning mot personuppgiftsbehandling
Som registrerad har du rätt att invända mot de personuppgiftsbehandlingar som genomförs. Invändningen, samt skälen för detta, ska i sådana fall lämnas till kommunens dataskyddsombud, som tar ställning till om invändningen ska avslås eller bifallas.

Om din invändning bifalles kan detta innebära att Vimmerby kommun inte kan leva upp till sina åtaganden gentemot dig.

Dataportabilitet

Som registrerad har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

Det innebär att rätten till dataportabilitet i de flesta fall inte är tillämplig inom verksamheterna som finns i Vimmerby kommun.

Rätt att lämna klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna.

Blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Vimmerby kommuns dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är nöjd med hur Vimmerby kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se.

Övriga upplysningar

Vill du veta mer om dataskyddsförordningen eller något specifikt register? I sådana fall kan du kontakta dataskyddsombudet, se kontaktuppgifter ovan.

Du hittar också mycket information om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (www.imy.se).