Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Näsrondellen"

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Näsrondellen, den 16 december 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 27 juni 2020.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1,5 kilometer norr om centrala Vimmerby i anslutning öster om rondellen i korsningen Lundgatan och Prästgårdsgatan.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för handel i ett område som saknar service i närområdet. Detaljplanearbetet ser över möjligheterna för handel med tillhörande kontor, lager och parkering för bilar i området.

Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden.

I planarbetet har en översyn av trafiksituationen för fordon, cyklister och gående gjorts för att få en lämplig och säker in- och utfart till området samtidigt som tillgängligheten med gång- och cykelbanan har gjorts säker.

Överklagande

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagan avslogs av domstolen och detaljplanen vann därför laga kraft 27 juni 2020.