Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Tillsyn

Tillsynsbesök

Räddningstjänsten är tillsynsmyndighet och genomför tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Vid tillsynen kontrolleras efterlevnaden av respektive lagstiftning. För tillsynsbesöket har myndigheten rätt att ta betalt, vilket görs enligt för räddningstjänsten fastställd taxa.

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader eller anläggningar att ha ett skäligt skydd mot brand. Räddningstjänsten tillsynar att detta krav efterlevs. Tillsyn genomförs regelbundet av de verksamheter som uppfyller våra kriterier för regelbunden tillsyn men också vid behov i andra verksamheter.

För att brandskyddet ska hålla en tillräcklig nivå krävs i de allra flesta fall ett systematiskt brandskyddsarbete. Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete.

Vid tillsynsbesöket kommer vi även att granska din egenkontroll och göra en stickprovskontroll i verksamheten.

Tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten genomför regelbunden tillsyn av verksamheter där tillståndspliktig hantering sker enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vid behov kan tillsyn även göras av verksamheter där brandfarliga eller explosiva varor hanteras men där hanteringen inte kräver tillstånd.

Vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

Läs mer om hur du förbereder dig och vad en tillsyn innebär i vår broschyr, vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Pdf, 439 kB.