Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring av stadsplan för Valen 3

Kommunen har tagit fram ett förslag för ändring av stadsplan för Valen 3 i Vimmerby stad. Förslaget finns nu tillgängligt för granskning under perioden 31 augusti - 25 september 2023.

Planändringens läge

Planområdet omfattar fastigheten Valen 3 som ligger centralt i Vimmerby och gränsar till Magasinsgatan i norr, Lundgatan i öster, Sveagatan och Rönnbärsgatan i söder.

Planändringens syfte

Syftet med ändringen är att möjliggöra en utveckling av befintlig handelsverksamhet genom att minska andelen prickad mark och därmed utöka byggnadsarean samt att öka byggnadshöjden för del av byggrätten.

Förenlighet med översiktsplanen

Kommunen bedömer att planändringen i sin helhet är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse.

Planen hanteras med ett begränsat standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (PBL). Förfarandet kan komma att ändras till ett standardförfarande.

Vad händer nu?

Förslaget är tillgängligt för granskning 31 augusti - 25 september 2023. Under granskningstiden har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. De som bedöms som sakägare i frågan och därmed ingår i den så kallade samrådskretsen har fått särskilda utskick med information om planändringen.

Du lämnar eventuella synpunkter senast den 25 september 2023 via e-post till miljo.bygg@hultsfred.se eller med post till:

Miljö- och byggnadsnämnden
Box 500
577 26 Hultsfred

Vad händer sedan?

Efter granskningen ska kommunen sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in. Om inga synpunkter kommer in som medför väsentliga förändringar av förslaget kommer ändringen av stadsplanen sedan att gå upp till kommunfullmäktige för antagande.

Om du har synpunkter så ska du ha framfört dessa senast under granskningstiden annars kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta ändringen.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Planprocessen