Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring av stadsplan för Valen 3

Kommunen har tagit fram ett förslag för ändring av stadsplan för Valen 3. Detaljplanen har blivit överklagad och är skickad till mark- och miljödomstolen.

Planändringens läge

Planområdet omfattar fastigheten Valen 3 som ligger centralt i Vimmerby och gränsar till Magasinsgatan i norr, Lundgatan i öster, Sveagatan och Rönnbärsgatan i söder.

Planändringens syfte

Syftet med ändringen är att möjliggöra en utveckling av befintlig handelsverksamhet genom att minska andelen prickad mark och därmed utöka byggnadsarean samt att öka byggnadshöjden för del av byggrätten.

Förenlighet med översiktsplanen

Kommunen bedömer att planändringen i sin helhet är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Vimmerby stad, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse.

Planen hanteras med ett begränsat standardförfarande enligt 5 kap plan- och bygglagen (PBL). Förfarandet kan komma att ändras till ett standardförfarande.

Vad händer nu?

Kommunfullmäktige antog ändringen den 18 december 2023 (§ 165). Detaljplanen är överklagad och sänd till mark- och miljödomstolen som ska avgöra beslutet. Antingen blir planen godkänd, förutsatt att det beslutet inte överklagas, eller så upphävs planen och vinner inte laga kraft.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Planprocessen