Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Grundskolan årskurs 1-3

Årskurs 2: Rytmik

Rytmikmetoden är en helhetspedagogik där man jobbar med kroppen som främsta arbetsredskap för att skapa en djupare förståelse för musik och dess olika byggstenar. Genom denna metod utvecklas eleverna både musikaliskt, motoriskt, socialt och intellektuellt. Observera att rytmiken inte är en ersättning för den ordinarie musikundervisningen.

Rytmik brukar delas in i tre delar: metrik (rytmiskt gehör); solfège (tonalt gehör) samt improvisation.

Pulsen är grunden för allt musicerande. Vi gör många övningar för att stärka barnens känsla för puls. Vi jobbar med enkla notvärden, rytmer och olika taktarter. Målet är att barnen ska få en kroppslig upplevelse av t ex skillnaden mellan puls och rytm eller långa och korta toner osv.

Vi jobbar med röstövningar för att barnen ska börja finna sin egen röst och våga hitta och använda sig av röstens många uttrycksmöjligheter. Vi sjunger enkla melodier och provar mycket enkel flerstämmighet. Genom att använda rösten och/eller enkla instrument utforskar vi begrepp som t ex ”hög och låg”.

I improvisationsmomenten använder vi rösten, rörelse och spel på enkla instrument. Vi använder övningar som stärker elevens tillit, samspelsförmåga och rumsliga uppfattning.

För rytmiken behöver vi en lokal med fri golvyta med mycket gott om plats att röra sig på.

Årskurs 3: Litteratur/Bokbiten

Bokbiten är en uppföljning på Lässurr som riktar sig till eleverna i årskurs 3. Syftet är att väcka och befästa barnens läslust och metoden är densamma: Några veckors läsning och arbete med en utvald bok och som avslutning ett möte med författaren.