Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Kv Släggan"

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av fastigheten Vimmerby 3:3, Kv Släggan, den 15 oktober 2018. Detaljplanen vann laga kraft den 21 maj 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2 kilometer norr om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Detaljplanen är en av nio pågående detaljplaner för 1-2 lucktomter i centrala och attraktiva lägen.

Detaljplanens syfte är att skapa nya bostadstomter genom förtätning i ett område där infrastruktur redan är utbyggt. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse.

Genom förtätningen kan så kallade ”lucktomter” mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Överklagande

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagan avslogs av domstolen 2019-04-29 i beslut P 5681-18.

Enligt mark- och miljödomstolens diarium har inte något överklagande över beslutet kommit in till domstolen. Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens beslut enligt 11 kap 10 § PBL. Detaljplanen vann därför laga kraft den 21 maj 2019.