Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Förskolor i Vimmerby kommun

Vi erbjuder förskoleplats för barn i åldern 1-5 år i både kommunala och fristående förskolor. I kommunen finns det 13 kommunala förskolor och 2 fristående.

Förskolan är en skolform som ska lägga grunden för ett livslångt lärande och ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolan styrs av skollagen och läroplanen för förskolan. Rektor ansvarar för förskolans verksamhet.

Plats i förskolan

Förskolan är till för barn mellan 1-5 år vars föräldrar arbetar eller studerar eller om barnet är i behov av särskilt stöd för sin utveckling. Barn som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Barn som söker asyl har rätt till förskola på samma villkor som andra barn i Sverige.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år. Det gäller alla barn, oberoende av föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt.
Allmän förskola erbjuds tre timmar per dag fem dagar i veckan. Allmän förskola följer skolans läsår och lov.

Öppettider i förskolan

Förskolorna i Vimmerby kommun har öppet måndag till fredag mellan kl 06.00-18.30

Barn med särskilda behov

Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Förtur till plats i förskola gäller för dessa barn.

Kan ett barn ha två förskoleplatser?

I Vimmerby kommun är det inte möjligt att gå växelvis i två olika kommuners förskolor för barn som växelvis bor hos sina föräldrar i två olika kommuner.

Förskola i annan kommun

Om du som vårdnadshavare önskar förskoleplats i en annan kommuns kommunala förskola eller fristående förskola än Vimmerby, får du själv kontakta den kommun som du önskar. Den kommunen avgör om det finns plats och om de kan ta emot ditt barn.

När den mottagande kommunen eller den fristående förskolan har intygat en plats, behöver du fylla i blanketten Ansökan och godkännande om förskoleplats i annan kommun. Blanketten ska skrivas under av dig som vårdnadshavare. Skicka blanketten till Vimmerby kommun som måste göra en överenskommelse med den mottagande kommunen.

Blanketten finns i vår e-tjänst utbildning och barnomsorg.

Utvecklingsdagar (stängningsdagar)

Förskoleverksamheten har stängt fyra dagar per år utan att avgiften reduceras. Personalen ges då möjlighet att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Du som behöver plats i förskola/fritidshem för ditt/dina barn under stängningsdagen meddelar det i så god tid som möjligt till respektive förskolechef/rektor. Verksamheten för barnen som behöver plats under stängningsdagar kan t.ex. förläggas på annan förskola/fritidshem eller lösas med kända vikarier.

Utvecklingsdagar våren 2024

Backsippan 29 januari och 8 maj, Björkkullen 24 januari och 22 april, Katthult
5 februari och 15 maj, Junibacken 6 februari och 20 maj, Lunden 14 februari och 7 maj, Snövit 24 januari och 27 maj, Skogsbacken 26 februari och 11 juni, Rumskulla 28 februari och 17 juni, Lilla Lunden 26 februari, 15 maj och 11 juni* (*extra utvecklingsdag på grund av ny organisation förskolan i Nybble).
Kotten 12 februari och 28 maj, Mosippan 20 februari och 27 maj, Stenshult
5 februari och 27 maj, Norrängen 7 februari och 29 maj.

Utvecklingsdagar hösten 2024

Junibacken 10 september och 27 november, Lunden 3 september och 6 november, Backsippan 2 september och 4 november, Katthult 10 september och 13 november, Björkkullen 3 september och 18 november, Kotten 26 augusti och 13 november, Lilla Lunden 28 augusti, Lilla Lunden/Nybble 4 november, Skogsbacken 12 augusti och 4 november, Snövit 20 augusti och 6 november, Rumskulla 9 september och 3 december, Mosippan 2 september och 3 december.

Sommarstängd förskola och fritidshem

Förskolorna i Vimmerby kommun stänger veckorna 29, 30 och 31. För de som behöver barnomsorg dessa veckor kommer Lundens förskola vara öppen.

Fritidshemmen i Vimmerby kommun stänger veckorna 29, 30 och 31. Astrid Lindgrens skolas och Vimarskolans fritidshem har öppet alla veckor under sommaren.

Barn boende i Djursdala, Södra Vi, Rumskulla och Gullringen erbjuds fritids på Astrid Lindgrens skolas fritidshem och barn boende i Storebro, Tuna och Frödinge erbjuds fritids på Vimarskolans fritidshem.

Giftfri förskola

I våra Riktlinjer för giftfri förskola beskrivs hur vi arbetar med att förebygga att förskolorna ska vara fria från skadliga kemikalier och gifter.

  • Våra pedagoger erbjuds kompetensutveckling kring giftfri förskola.
  • I samband med egenkontroll och allergirond används även checklista för giftfri förskola.
  • När möbler, sovmadrasser, äldre vagnar tas bort, ersätts de av material med giftfri märkning.
  • Leksaker för inom- och utomhusbruk samt förbrukningsmaterial byts ut eftersom och ersätts av material med giftfri märkning.
  • Vi tar inte emot begagnade leksaker, möbler, gardiner.
  • Vi rensar bort "icke-leksaker", exempelvis elektronik, tangentbord, telefoner, halsband, handväskor, glasögon. 
  • Vi gör barnen delaktiga i vad vi gör och varför.
  • Vid nybyggnad och renovering av förskolor framför vi vikten av att bygga hållbart.
  • Vi framför vikten av att en handlingsplan för giftfri förskola tas fram.