Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplaner

Vi planerar för hur Vimmerby kommun ska se ut i framtiden. Det gör vi bland annat genom detaljplaner. Detaljplaner reglerar vad man får använda mark och vatten till samt hur bebyggelsen ska se ut inom ett bestämt område. På så sätt utgör de även grunden för bygglov.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar hur man får använda mark och vatten och hur bebyggelsen ska se ut. Det kan till exempel vara bostäder, handel, industri, gator eller natur. Detaljplanen kan också styra hur stora hus man får bygga. I en detaljplan får kommunen även upphäva strandskydd för ett område, om det finns särskilda skäl för det. I detaljplanen ska det också framgå hur olika intressen har vägts samman och hur gemensamma frågor har lösts.

Detaljplanen ger dig som äger marken rätt att bygga det planen visar. En detaljplan är juridiskt bindande. Det betyder att de förändringar som görs inom ett planområde måste stämma överens med planen. Det finns detaljplanelagd mark i alla tätorter.

Hur tar man fram en detaljplan?

Det är bara kommunen som kan ta fram och anta en detaljplan. Vill du att vi ska ta fram en detaljplan eller ändra i en befintlig detaljplan kan du ansöka om planbesked.

Ansök om planbesked

Vi tar fram en detaljplan i samråd med boende, markägare, grannar och andra berörda. I processen prövar vi om området är lämpligt. Vi väger även allmänna intressen mot enskilda intressen för att få ett bra beslutsunderlag.

Information om planprocessen

Vad består en detaljplan av?

En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Till detaljplanen kan det i vissa fall tillkomma utredningar och underlag som ligger till grund för detaljplanens utformning.

På plankartan visar kommunen gränser för allmänna platser, kvartersmark (privat mark) samt vattenområden och bestämmer vad man får använda dessa till. Utöver detta kan en plankarta bland annat reglera:

  • placering, utformning och utförande av byggnader och tomter
  • skyddsåtgärder för att motverka störningar från omgivningen eller för att motverka markförorening, olyckor, översvämning och erosion
  • placering och utformning av parkeringsplatser

Planbeskrivningen beskriver planens syfte, förutsättningar och hur planen är avsedd att genomföras. Den redovisar även de överväganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen avviker från översiktsplanen ska även detta redovisas samt på vilket sätt den i så fall gör det och skälen för avvikelsen. Planbeskrivningen kan också ha illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan man skapa för ett begränsat område som saknar detaljplan. Man kan till exempel använda dem för att säkerställa vissa syften i översiktsplanen eller för att tillgodose riksintressen. Riksintressen kan vara områden, platser eller enstaka objekt som är skyddade och anses viktiga ur en nationell synvinkel.

Områdesbestämmelser görs när man behöver behandla ett mindre antal frågor och det inte redan finns en gällande detaljplan. Oftast använder man områdesbestämmelser för att skydda något. Det kan till exempel vara en värdefull kulturmiljö. Områdesbestämmelser garanterar inte byggrätt.

Områdesbestämmelser är bindande. Det betyder att de förändringar som man gör inom området måste stämma överens med bestämmelserna. I Vimmerby kommun finns inga områdesbestämmelser.

Planprogram

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen ta fram ett planprogram som redovisar planens utgångspunkter och mål. Planprogrammet kan gälla för ett större område och ligga till grund för flera detaljplaner.

Ett planprogram tas främst fram i de fall där detaljplaneprocessen kan bli komplicerad med många intressenter eller starka motstående intressen. Genom ett planprogram får vi möjligheten att i ett tidigt skede lyfta viktiga frågor och diskutera alternativa lösningar. Vi ska också identifiera omständigheter som kan tala för eller emot att ett genomförande av detaljplanen kan anta medföra en betydande miljöpåverkan.

Information om program till detaljplan (Boverket)

Pågående programarbete

Just nu arbetar vi med ett planprogram för verksamhetsområde Vimmerby stad. Programmet befinner sig i den tidiga fasen i planprocessen, där vi genomför utredningar och tar fram ett programförslag. När förslaget är färdigt går vi ut på samråd. Då får allmänheten möjlighet att tycka till om förslaget.