Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Nybble del 1"

Bild på planområdet för del av Vimmerby 3:3, Nybbleområdet.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Nybble del 1, den 29 maj 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 18 december 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger väster om Kohagsgatan och ingår i kommunens stamfastighet Vimmerby 3:3. Drygt 400 meter söder om planområdet ligger nöjesanläggningen Astrid Lindgrens Värld (ALV) och avstånd till Vimmerby stads centrum är cirka 2 km. Planområdet avgränsas i söder av grusväg 19303 som fortsätter mot Östra Nybbletorpet. I öster avgränsas planområdet av Kohagens villabebyggelse, i väster av Östra Nybbletorpet och i norr av skogsområde.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området med möjlig-het att bygga vårdboende eller skola. Kommunen är i stort behov av planlagd byggbar mark för bostäder. Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där det råder ett högt bebyggelsetryck.

Överklagande

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagan avslogs av domstolen och detaljplanen vann därför laga kraft den 18 december 2019.