Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Avfall från företag

Avfall som uppstår på ditt företag kallas för verksamhetsavfall. Hur du ska sortera verksamhetsavfallet kan du läsa om i Vimmerby kommuns avfallsföreskrifter. Farligt avfall och material som du kan återvinna eller återanvända ska du sortera ut.

Tänk på att avfall från till exempel personalutrymmen, kök och toaletter räknas som hushållsavfall. Du ska lägga allt hushållsavfall i en separat behållare. Det är kommunens entreprenör ska tömma behållaren eftersom kommunen har monopol på transporten av hushållsavfall.

Du kan ansöka om dispens

Du kan ansöka om dispens och andra undantag från kommunens avfallsföreskrifter hos miljö- och byggnadsnämnden. Din ansökan ska vara skriftlig och bestå av:

  • Allmänna uppgifter om anmälaren eller sökanden samt berörd fastighet.
  • Uppgifter om vilka avfallsslag som du avser att omhänderta.
  • En redogörelse för på vilket sätt omhändertagande ska ske utan att det innebär risk för olägenheter för människors hälsa och miljö.
  • Den tidsperiod som ansökan eller anmälan avser.

Hör gärna av dig till oss på miljö- och byggnadsförvaltningen om du vill ansöka om dispens.

Avfall till deponi - en sista utväg

Att deponera avfall är den minst miljövänliga formen av avfallsomhändertagande. Det ska ses som ”en sista utväg”. Vissa fraktioner får du helt enkelt inte deponera. Det kan till exempel vara utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall.

Innan du skickar ett avfall till deponi ska det genomgå en grundläggande karakterisering. Karakteriseringen är till för att beskriva avfallet och dess egenskaper. På så sätt kan man ta hand om avfallet på rätt typ av deponi och på rätt sätt. Det är avfallsproducenten som ansvarar för att karakteriseringen görs och att den är riktig. Vissa avfall måste dessutom genomgå ett laktest för att få sina utlakningsegenskaper fastställda.

Om du vill använda avfall för anläggningsmål

Det är viktigt att tänka på att även olika typer av massor, till exempel betong, sten och grus, kan vara avfall. Vid rivning av byggnader är det inte ovanligt att man vill använda betong, tegel och schaktmassor för att fylla ut ett område eller för att bygga en bullervall, pulkabacke eller liknande. För att få använda avfall eller massor för anläggningsändamål måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Så gör du en anmälan

Du gör en anmälan genom att fylla i blanketten ”Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål”.

Vanligtvis godkänner vi endast användning av inert avfall. Inert avfall är sådant avfall som inte bryts ned och inte reagerar med sin omgivning.

Avgift

För att handlägga anmälan tar vi ut en avgift enligt taxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalken.

Schaktmassor

Miljösamverkan Sydost har tagit fram ett informationsblad om schaktmassor till entreprenörer, med flera. I informationsbladet får du svar på de vanligaste frågorna om schaktmassor och hur du ska göra för att undvika spridning av föroreningar. Har du några frågor om schaktmassor är du välkommen att kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen.

Informationsblad om schaktmassor

Producentansvar

Vissa typer av avfall omfattas av producentansvar. Det betyder att producenten av varan är skyldig att samla in och ta hand om varan på ett så miljömässigt riktigt sätt som möjligt. Producentansvar gäller till exempel för:

  • Returpapper
  • Förpackningar
  • Batterier
  • Elektriska och elektroniska produkter
  • Däck
  • Bilar

Vid köp av en vara som omfattas av producentansvar ska säljaren kunna tala om hur varan, när den blivit ett avfall, kan tas omhand kostnadsfritt.