Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Solceller och solfångare

I många fall får du sätta upp solceller eller solfångare på en byggnad utan bygglov. Det beror bland annat på hur du vill montera anläggningen och var byggnaden ligger.

Undantag från krav på bygglov

Du behöver inte ansöka om bygglov för att montera solceller eller solfångare på en byggnad om:

 • de monteras utanpå byggnadens fasad eller tak
 • de följer byggnadens form
 • de inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt
 • de inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • anläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Anmälan

Du behöver göra en anmälan och få startbesked för att få montera solceller eller solfångare på en byggnad om anläggningen:

 • påverkar byggnadens bärande konstruktion
 • väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden

Information om hur du gör en anmälan och vilka handlingar du behöver lämna in

Bygglov

Du behöver ansöka om bygglov för att få montera solceller eller solfångare på en byggnad om:

 • de integreras i byggnadens fasad- eller takmaterial.
 • de inte följer byggnadens form, det vill säga, monteras i en annan vinkel än vad taket och byggnaden har.
 • byggnaden ligger inom ett område som är särskilt värdefullt ur historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • byggnaden ligger inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • detaljplanen för området kräver bygglov.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om bygglov och startbesked behöver du lämna in:

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan, skala 1:500
 • Fasadritning över solcellernas montering och installationer
 • Teknisk beskrivning som redovisar anläggningens funktion, infästning, taksäkerhet, eventuella ändringar i konstruktionen, elsäkerhet och Brandmansbrytare

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar:

 • är underskrivna
 • tydligt redovisar säkerheten och hur du ska placera anläggningen

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur ansöker jag om bygglov?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.