Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Elevhälsan

Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja elevernas lärande och utveckling mot målen.

Ansvar för verksamheten

Elevhälsans medicinska och psykologiska del är hälso- och sjukvårdsverksamhet och regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Enligt HSL ska det finnas en verksamhetschef med ett samlat ledningsansvar för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan.

Elevhälsans generella uppdrag

  • Främja elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Elevhälsan individuellt riktade arbete

  • Bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt det är möjligt enligt utbildningens mål
  • Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • Uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • Uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • Bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Elevhälsan hjälper också till att utreda behov av särskilt stöd och samverkar med kommunens och landstingets stödinsatser för barn och unga.

Elevhälsa är hela skolans uppdrag och till stöd för elevhälsoarbetet finns särskild personal som arbetar med medicinska, psykologiska, sociala och specialpedagogiska insatser.

Inom elevhälsan i Vimmerby kommun arbetar skolsköterskor, skolläkare, skolkuratorer, skolpsykologer och personal med specialpedagogisk kompetens.

Barn och ungas psykiska hälsa

Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger. Vi har samlat information om några av de problem och svårigheter som kan leda till att barn och ungdomar mår dåligt. Det finns också uppgifter om vart du kan vända dig om du behöver hjälp, stöd och råd.

Koll på soc är en webbplats där barn och unga kan få svar på frågor om vad socialtjänsten är och kan hjälpa till med. Bakom satsningen står Barnombudsmannen och Socialstyrelsen.

Orosanmälan

Förskolan och skolan är viktig för barn i utsatta situationer. Ofta behöver flera aktörer samverka för att stötta barn som far illa eller riskerar att göra det.

Lärare, förskolepersonal och annan personal inom skolan är skyldiga enligt lag att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.
Socialstyrelsen har tagit fram information och har gjort en kort film som handlar om anmälan när barn far illa.

Motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Skolan ska vara en plats där alla barn och ungdomar kan utvecklas, lära och känna omsorg och omtanke. Enligt skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, såsom exempelvis alla människors lika värde och jämställdhet. Det här är något som de flesta av oss upplever som självklart, men verkligheten är en helt annan för en del barn och unga.

Att upptäcka elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig uppgift för skolan och där har elevhälsan en viktig roll. En förutsättning för att skolan ska kunna hjälpa dessa elever är att någon på skolan ser och förstår elevens livssituation, utsatthet och behov. Det är därför nödvändigt att skolans personal har en grundkunskap om vad hedersrelaterat våld och förtryck får för konsekvenser för barn och unga.