Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Försäljning av folköl

Om du som näringsidkare vill bedriva detaljhandel med folköl kräver alkohollagen att du anmäler din verksamhet till kommunen innan du påbörjar försäljningen.

Kommunen har tillsyn över handeln och du ska på begäran lämna de upplysningar och handlingar som kommunen behöver i samband med tillsynen. Handläggaren har rätt att få tillträde till rörelsens lokaler för tillsynen.

Hur du går tillväga

Här på sidan finns den blankett du behöver för att anmäla verksamheten till kommunen. Den avgift som vi tar ut för vår tillsyn av försäljningen är 800 kronor per år.

Krav som ställs på dig som näringsidkare

Du som näringsidkare ska sköta försäljningen på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. Du ska ha fyllt 20 år för att få sälja alkoholdrycker.

Du ska utöva egen kontroll över försäljningen och ha ett program för hur den ska genomföras. Detta program ska du lämna till kommunen tillsammans med anmälan om verksamheten. Du har ansvar för att personalen har de kunskaper som behövs om reglerna för försäljningen.

Regler som begränsar försäljningen

Du som näringsidkare får inte sälja folköl till en person som är under 18 år. Du ska förvissa dig om att mottagaren har fyllt 18 år. Du får inte heller sälja folköl till en person som är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel. Likadant gäller om det finns särskild anledning att anta att mottagaren olovligen avser ge varan till någon annan.

Krav som ställs på lokalerna

Detaljhandel med folköl är tillåten om verksamheten sker i sådana utrymmen som ingår i anläggningar som är registrerade för livsmedelsförsäljning. Det krävs också att utrymmena är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och att det också säljs mat där.

Överklagande

Kommunens beslut enligt alkohollagen eller anslutande föreskrifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt alkohollagen gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet.

Definition av begreppet folköl

Med öl menas en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne. Folköl har en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.