Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för miljötillsynen i kommunen. Det innebär att vi regelbundet kontrollerar att du som driver en miljöfarlig verksamhet följer miljöbalken och dess förordningar. Här kan du läsa mer om vår tillsyn.

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för tillsynen av nästan alla miljöfarliga verksamheter i kommunen. Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen av alla A-verksamheter och vissa B-verksamheter.

Så går det till

Innan vi utför miljötillsyn på din verksamhet kontaktar vi dig för att boka en tid för besöket. Vi kan även utföra tillsynsbesök utan att kontakta dig, till exempel vid klagomål. Men oftast förbokar vi våra besök så att du får möjlighet att förbereda dig.

Vid tillsynsbesöket kollar vi bland annat på:

  • Hur ni förvarar och hanterar kemikalier och säkerhetsdatablad
  • Hur ni hanterar avfall och farligt avfall
  • Era rutiner för service och underhåll av maskinen och reningsutrustning
  • Hur ni systematiskt har undersökt och bedömt riskerna med verksamheten ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt

Vi granskar även er egenkontroll och era miljö- eller årsrapporter.

Efter besöket summerar vi det vi har sett i en tillsynsrapport som vi sedan skickar till dig.

Om vi upptäcker brister

Om vi upptäcker brister vid tillsynen så måste ni åtgärda dem. Vid mindre brister kontrollerar vi att ni har åtgärdat bristerna genom att begära in dokumentation eller genom att göra ett nytt besök.

Om du inte åtgärdar bristerna, eller om bristerna är allvarliga, så kan vi besluta om att ni måste vidta åtgärder. Ett sådant beslut kallas för föreläggande och kan vara förenat med vite. Det betyder att ni måste betala en avgift om ni inte åtgärdar bristerna i tid. Du har möjlighet att överklaga vårt beslut.

Vid vissa brister kan vi vara tvungna att göra en åtalsanmälan till polismyndigheten.

Information om miljösanktionsavgift och åtalsanmälan

Avgift

Vi tar ut en avgift för miljötillsynen.

Verksamheter som får regelbunden tillsyn betalar en årlig avgift. Avgiftens storlek beror på vad det är för typ av verksamhet enligt miljöprövningsförordningen och kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Övriga verksamheter betalar en timavgift utifrån hur mycket tid vi har lagt ned på tillsynen. Avgiften är 1 060 kronor per timme.

Vi tar ut avgifterna med stöd av taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Egenkontroll

Alla som driver en miljöfarlig verksamhet måste utföra egenkontroll enligt miljöbalken. Det är en kontroll du som verksamhetsutövare själv utför av den egna verksamheten.

Information om egenkontroll i miljöfarlig verksamhet