Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Näs parkering"

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Näs parkering, den 18 december 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 23 mars 2018.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget cirka 1 km från Vimmerbys centrum. Området begränsas av villakvarteret Oxeln i norr och öster samt Prästgårdsgatan och Skogsgatan i väster och söder.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för en parkeringsanläggning (cirka 2 500 m²) i nära anslutning till Astrid Lindgrens Näs. Planen hanteras med standardförfarande och går inte emot intentionerna i kommunensfördjupade översiktsplan.

Överklagande

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagan avslogs av domstolen 2018-03-01 i beslut P 434-18.

Enligt mark- och miljödomstolens diarium har inte något överklagande över beslutet kommit in till domstolen. Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens beslut enligt 11 kap 10 § PBL. Detaljplanen vann därför laga kraft den 23 mars 2018.