Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Saxberget 1-3, Älåkra 2:24 och del av Åläkra 3:2 samt del av Vimmerby 3:6 och 3:7

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Saxberget 1–3, Älåkra 2:24 och del av Älåkra 3:2 samt del av Vimmerby 3:6 och 3:7. Förslaget har varit tillgängligt för granskning.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger strax utanför Vimmerby tätort, söder om riksväg 40. Arla ligger väster om planområdet och järnvägen utgör en barriär öster om planområdet.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka och möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde med en hållbar dagvattenhantering. Användningen i planen blir främst verksamheter, kontor och besöksanläggning men även möjlighet till drivmedelstation och restaurang. Verksamheterna ska inte ge upphov till störande omgivningspåverkan. Detaljplanen säkerhetsställer även en hållbar dagvattenhantering.

Planområdet angränsar direkt till riksväg 40 och erbjuder en attraktiv plats för verksamhetsutvecklingar. Allmän platsmark finns för gata och natur där naturområdena ska inrymma dagvattenhantering.

Förenlighet med översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen för Vimmerby tätort antogs 2016 och detaljplaneläggningen överensstämmer med översiktsplanen.

Planen hanteras med ett standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (PBL).

Vad händer?

Förslaget var tillgängligt för granskning 18 februari – 11 mars 2022. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in i ett granskningsutlåtande. Har du lämnat in synpunkter får du ta del av utlåtandet innan detaljplanen antas.

Därefter ska miljö- och byggnadsnämnden ta ställning till om kommunfullmäktige ska anta planen. Om nämnden godkänner planen så skickas den vidare för antagande vid nästa kommunfullmäktigemöte.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Information om planprocessen.