Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Stubingränd

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Stubingränd, 15 juni 2020. Detaljplanen vann laga kraft 6 juli 2020.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 1,6 kilometer nordöst om centrala Vimmerby i anslutning till Stubingränd och Snokebovägen.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggelse genom att en ny lokalgata anläggs med anslutning från Snokebovägen där den nuvarande gång- och cykelvägen idag sträcker sig samt att det biologiskt viktiga våtmarksområdet norr om bostadsområdet bevaras.

För att kompensera att naturmark exploateras för bebyggelse så är det viktigt att trygga de biologiska värdena i närområdet. Sådan kompensation främjar biologisk mångfald, ekosystemstjänster, folkhälsa och flera av miljökvalitetsmålen.

Den nya bostadsbebyggelsen är en komplettering till de befintliga bostadskvarteren. Ny sammanhållen bebyggelse utvecklas inom befintligt bostadsområde. Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i ett område där det råder ett högt bebyggelsetryck. Den föreslagna detaljplanen är en konsekvens av stadens förtätning och är ur ett hållbarhetsperspektiv en föredömlig utbyggnad av staden.

Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse och tomtstruktur. De omkringliggande kvarteren består av fristående hus i två våningar.