Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Avgifter för omsorg om funktionshindrade

Kommunens möjligheter att ta ut avgifter för omsorg om funktionshindrade är olika beroende på enligt vilken lag insatserna ges.

Insatser enligt LSS är gratis

De stödinsatser som du beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är avgiftsfria. Däremot betalar du för dina egna kringkostnader som för resor, mat, bostad och fritidsaktiviteter.

Insatser enligt SoL

Kommunen får ta ut skäliga avgifter för exempelvis trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet och för vård- och omsorgsboende. Hur mycket du betalar för sådana insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) är individuellt beror på din ekonomiska situation. För att räkna fram din avgift behöver socialförvaltningen veta vilka inkomster och utgifter du har.

Det finns ett högkostnadsskydd, det vill säga en högsta avgift. Den är 2 575 kronor per månad 2024. I högkostnadsskyddet ingår inte kostnader för boende och kost. Vanliga frågor.

Vi utgår från att du har ansökt om bostadstillägg när vi beräknar avgiften. Bostadstillägg söker du hos Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776.

Hälso- och sjukvårdsinsatser

Kommunen tar även ut avgifter för hälso- och sjukvård.

Överklagan

Du kan överklaga beslutet om avgift för till exempel hemtjänst om du är missnöjd.

Läs mer om våra avgifter

I vår avgiftsbroschyr finns mer information om våra avgifter.