Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut avgifter för att handlägga ärenden som rör miljöbalken. Det gäller till exempel ansökan om enskilt avlopp, ansökningar om avfallsdispenser, anmälan om att starta ett lantbruk och tillsyn hos verksamheter inom miljö- och hälsoskydd.

Timavgift

För vissa ärenden tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Timavgiften är 888 kronor. Alla fasta avgifter baseras på timavgiften. Miljö- och byggnadsnämnden beräknar och fastställer timavgiften varje år.

Fasta avgifter

För att handlägga de flesta typer av tillstånd, anmälningar och dispenser finns det fasta avgifter som baseras på den tid det normalt tar att handlägga denna typ av ärende. De fasta avgifterna baseras på timavgiften.

Tillsyn för verksamheter

Vi tar ut en fast årlig avgift för verksamheter som kräver regelbunden tillsyn. Avgiften är bestämd utifrån det behov av tillsyn (det antal timmar) som vi har beräknat att just den verksamheten kräver.

För tillsyn på mindre företag som inte kräver lika regelbunden kontroll tar vi istället ut en avgift för den tid som faktiskt har gått åt för att handlägga ärendet. Avgiften är 888 kronor per timme.

Vad ingår i avgiften?

I avgiften ingår vår tid för att hämta in kunskap, läsa in ärendet, inspektioner, alla former av möten och kontakter, restid, administrativ hantering samt tid för granskning, bedömning och tid för att skriva beslut.

Vanliga avgifter

Här hittar du information om vanliga avgifter som vi tar ut med stöd av taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Vi tar ut en avgift för att handlägga anmälan eller ansökan om installation av värmepump. Avgiftens storlek beror på typ av värmepump och om du vill anlägga värmepumpen inom vattenskyddsområde.

Om du ska installera en värmepump utanför vattenskyddsområde gäller följande:

Typ av anmälan

Avgift

Anmälan om installation av berg- eller ytjordvärmepump

888 kronor

Anmälan om installation av annan typ av värmepump

1 776 kronor


Om du ska installera en värmepump inom vattenskyddsområde gäller följande:

Typ av ansökan

Avgift

Ansökan om installation av berg- eller ytjordvärmepump

2 664 kronor

Ansökan om installation av annan typ av värmepump

4 440 kronor

Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan eller anmälan om enskilt avlopp. Hur mycket det kostar att handlägga ansökan beror på om det är ett eller flera hushåll som ansöker om det aktuella avloppet och om det är flera fastighetsägare. För ett hushåll är kostnaden i normalfallet 7 104 kronor.

För vår inventering av enskilda avlopp tar vi ut en avgift om vi bedömer att avloppet inte uppfyller de krav som finns.

Avgifter för inventering av enskillda avlopp

Bedömning

Avgift

Godkänt avlopp

Ingen kostnad

Underkänt avlopp

1 776 kronor

Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan eller anmälan om olika typer av undantag från kommunens föreskrifter om avfallshantering. Hur mycket det kostar beror på typ av dispens.

Avgifter för dispenser från kommunens föreskrifter om avfallshantering

Typ av dispens

Avgift

Ansökan om gemensamt sopkärl

444 kronor

Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin

444 kronor

Ansökan om uppehåll i hämtning av slam – anläggning med vattentoalett

1 776 kronor

Ansökan om uppehåll i hämtning av slam – annan anläggning än vattentoalet

888 kronor

Ansökan om uppehåll i hämtning av slam och sopor eller latrin – anläggning med vattentoalett

2 220 kronor

Ansökan om uppehåll i hämtning av slam och sopor eller latrin – annan anläggning än vattentoalett

1 332 kronor

Ansökan om kompostering av hushållsavfall

888 kronor per timme

Ansökan om eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp – vattentoalett ansluten

1 776 kronor

Ansökan om eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp – vattentoalett inte ansluten

888 kronor

Ansökan om eget omhändertagande av filtermassa från enskilt avlopp

1 776 kronor

Ansökan om egen hantering av restprodukter från kretsloppsanpassad avloppsanläggning – större anläggning

888 kronor per timme

Ansökan om egen hantering av restprodukter från kretsloppsanpassad avloppsanläggning – mindre anläggning

888 kronor

Ansökan om eget omhändertagande av latrin

1 776 kronor

Ansökan om befrielse från att lämna hushållsavfall från bebodd fastighet

888 kronor per timme

Ansökan om total befrielse från kommunal renhållning

888 kronor per timme

Anmälan om förmultnings-, förbrännings- eller latrintoalett samt eget omhändertagande av latrin eller urin

1 776 kronor

Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan eller anmälan om djurhållning inom detaljplan. Avgiftens storlek beror på vilket djur det gäller.

Avgifter djurhållning inom detaljplan

Typ av ansökan/anmälan

Avgift

Anmälan om djurhållning som gäller orm som inte är giftig

888 kronor per timme

Ansökan om djurhållning som gäller nötkreatur, häst, åsna, get, får eller svin samt pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

3 552 kronor

Ansökan om djurhållning som gäller giftig djurart

5 328 kronor

Vi tar ut en avgift för att handlägga anmälan om djurhållning med mer än 100 djurenheter. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Avgift per timme är 888 kronor.

Vi tar ut en avgift för att handlägga anmälan om djurhållning med mer än 100 djurenheter. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Avgift per timme är 888 kronor.

Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för kemisk bekämpning eller anmälan om spridning av bekämpningsmedel. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Avgift per timme är 888 kronor.

Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan om dispens för spridning av stallgödsel under perioden 1/12-28/2. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Avgift per timme är 888 kronor.

Vi tar ut en avgift för att handlägga information eller ansökan om installation av cistern. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Avgift per timme är 888 kronor.

Vi tar inte ut avgift för att handlägga anmälan om cistern som tas ur bruk eller skrotas.

Vi tar ut en avgift för att handlägga anmälan om sanering av tandläkarkliniker. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ärendet. Avgift per timme är 888 kronor.

Om taxan

Kommunfullmäktige antog taxan för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken 2013-11-25 § 216. Kommunfullmäktige reviderade taxan 2014-12-08 § 193.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat om indexjustering av taxan. Den senaste indexjusteringen gjordes 2022-12-14, MBN § 160/2022. Det innebär att timavgiften är 888 kronor per timme från och med 2023-01-01.