Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Barn- och utbildningsnämndens behandling av personuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för utbildningsverksamheten och bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.

Nämnden följer de krav och principer i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddslagstiftning och ansvarar för att behandlingen av vårdnadshavarens och barns/elevers personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt och att det sker med respekt för den personliga integriteten.

Vi behandlar personuppgifter för att:

  • Fullgöra vår skyldighet enligt lagstiftningen för utbildningsverksamheterna; förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) och Campus Vimmerby.
  • Fullgöra vår skyldighet enligt lagstiftningen för hälso- och sjukvårdsverksamhet för elevhälsans medicinska och psykologiska insats.
  • Fullgöra utbildningen utifrån krav som ställs i skollagen och läroplanerna samt vidta åtgärder med stöd av skollagen.
  • Fullgöra vår skyldighet enligt lagstiftningen för det kommunala aktivitetsansvaret.
  • Administrera och handlägga ärenden, fakturera barnomsorgsavgifter, kontrollera inkomstuppgifter.
  • Ta fram statistisk för uppföljning, redovisning, utvärdering och tillsyn av våra verksamheter.
  • Hantera närvaro och frånvaro, utföra skolpliktsbevakning.
  • Handlägga och besvara synpunkter och klagomål på vår verksamhet.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi värnar om din integritet och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att uppnå ett fullgott integritetsskydd för att skydda dina personuppgifter.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

För att få behandla dina personuppgifter krävs att vi har en laglig grund för behandlingen. De vanligaste personuppgiftsbehandlingarna i utbildningsverksamheten grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse (tillhandahålla, anordna och bedriva utbildning) eller myndighetsutövning (till exempel besluta om särskilt stöd och betygsättning). Vi har också ett ansvar att uppfylla utbildningskraven enligt skollagen (till exempel elevs rätt att få modersmålsundervisning), då är behandlingen nödvändig på grund av rättslig skyldighet. I vissa fall kan vi behandla personuppgifter som du samtycker till, till exempel att publicera en bild på ditt barn på kommunens webbplats. Samtycket är frivilligt och kan när som helst återkallas.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

För att kunna handlägga och hantera olika ärenden måste vi kunna identifiera den det gäller. Dina personuppgifter registreras hos oss till exempel när du använder någon av våra e-tjänster och blanketter eller när du skickar brev eller e-postmeddelande. De personuppgifter som registreras kan till exempel vara namn, personnummer, adress, e-postadress och mobiltelefonnummer.

Varifrån hämtar vi personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, kan vi komma att inhämta uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsregister.

Känsliga personuppgifter

För att behandla känsliga person­uppgifter ska vi inhämta ditt samtycke innan uppgifterna hanteras, om det inte finns ett lagligt stöd för hanteringen. Känsliga personuppgifter kan vara om elevens hälsotillstånd. Känsliga uppgifter som får behandlas är till exempel etniskt ursprung för att en elev ska få rätt till modersmålsundervisning enligt grundskoleförordningen.

Hur länge bevarar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet för behandlingen och utifrån barn- och utbildningsnämndens informationshanteringsplan och svenskt regelverk om allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att handlingar med personuppgifter kan komma att lämnas ut. Vid begäran om att få ta del av handlingar görs alltid en sekretess- och menprövning innan handlingen lämnas ut.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Personuppgifterna är bara tillgängliga för de personer i våra verksamheter som behöver dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter såsom Skolverket och Statistiska Centralbyrån (SCB) eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller annan författning. Barn- och utbildningsnämnden kan anlita så kallade personuppgiftsbiträden som behandlar information för vår räkning, till exempel för drift eller förvaltning av våra system. I sådana fall tecknas särskilda avtal där barn- och utbildningsnämnden ger instruktioner hur personuppgiftsbiträdet får använda dina personuppgifter.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje land under förutsättning att det är förenligt med lagstiftningen och att vi behöver göra det för att kunna utföra vårt uppdrag. I de fall personuppgifter förs över till länder utanför EU/EES sker det bara om berört land har en så kallad adekvat skyddsnivå, eller om omföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder enligt dataskyddsförordningen.

Vad har du för rättigheter?

Rätt att begära ut information

Du har rätt att få information hur dina personuppgifter behandlas. Du ska också informeras om det inträffar en personuppgiftsincident.

Rätten till registerutdrag

Du har rätt att utan kostnad begära registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig eller ett barn som du är vårdnadshavare för. Registerutdraget ska skickas till dig inom en månad efter att vi mottagit din begäran. Begäran om registerutdrag ska vara skriftlig (e-post eller brev) och skickas till personuppgiftsansvarig Barn- och utbildningsnämnden, Stadshuset, 598 81 Vimmerby

Rätt till rättelse, radering eller begränsning

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade men det gäller inte om det är nödvändigt för oss att behålla uppgifterna, exempelvis för att följa lagen eller fullgöra ett avtal som vi har med dig. Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid då vi utreder om eventuella felaktigheter.

Rätten till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. Det innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få ta del av personuppgifter som du tillhandahållit oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan organisation. Rätten till dataportabilitet är i de flesta fall inte är tillämplig inom utbildningsverksamheterna som finns i Vimmerby kommun.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får nämnden endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas och som väger tyngre än dina enskilda intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Automatiserade beslut

Ett automatiserat beslut är ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Automatiserade beslut förekommer inte i vår verksamhet.

Frågor och klagomål

Rätt till att klaga

Har du frågor, vill framföra ett klagomål eller en synpunkt, vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar personuppgifterna.
Blir du inte nöjd med de åtgärder som personuppgiftsansvarige vidtar kan du kontakta nämndens dataskyddsombud.

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden, Stadshuset, 598 81 Vimmerby. Telefonnummer växel: 010-356 90 00
E-post: barn.utbildningsnamnd@vimmerby.se

Mer information om Vimmerby kommuns behandling av personuppgifter finns på kommunens webbplats www.vimmerby.se/dataskydd

Dataskyddsombud

E-post: dso.itsam@insatt.com

Integritetsskyddsmyndigheten

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter och anser att den strider mot dataskyddsförordningen, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Integritetsskyddsmyndigheten utövar tillsyn över behandling av personuppgifter i Sverige.
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm