Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Sandstensgatan"

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Sandstensgatan, den 25 mars 2019. Detaljplanen vann laga kraft 25 april 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2 kilometer nordost om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Genom förtätningen kan så kallade ”lucktomter” mellan bostäder bebyggas och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra för bostadstomter inom redan utbyggt bostadskvarter.

Förslaget möjliggör ett nytt bostadskvarter med sex tomter i centrala och attraktiva lägen. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i 1 och 1½ våning.