Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Oljeavskiljare

En oljeavskiljare ska installeras om det finns risk för att oljeförorenat vatten avleds från verksamheten. Oljeavskiljaren samlar upp merparten av oljan så att den inte skadar vattenmiljön.

Vilka verksamheter behöver en oljeavskiljare?

Exempel på verksamheter som normalt måste ha oljeavskiljare:

  • Bensinstationer
  • Verkstäder med golvavlopp
  • Gör-det-själv-hallar
  • Större garage med golvavlopp
  • Fordonstvättar. För fordonstvättar finns särskilda riktvärden.

Vilka krav ska uppfyllas?

Installera en klass 1-avskiljare (enligt svensk standard SS-EN- 858-2) som klarar de krav som gäller för utsläpp till dag- och spillvattennätet.

VA-huvudmannen, Vimmerby Energi & Miljö AB, är inte skyldig att ta emot annat än spillvatten av hushållskaraktär och kan sätta en begränsning på maximal oljehalt i det vatten som får tillföras VA-nätet. VA-huvudmannen kan också vägra att ta emot ej hushållsliknande avloppsvatten till sitt reningsverk.

En oljeavskiljare får inte kopplas till en egen/enskild avloppsanläggning. Kontakta miljö- och byggnadskontoret för rådgivning.

Tömning och skötsel

För att oljeavskiljaren ska fungera behövs regelbunden tömning, vilket normalt görs minst en gång per år.

Avfallet från tömning av oljeavskiljare och spolrännor i tvätthallar klassas som farligt avfall. Mängden farligt avfall ska dokumenteras och rapporteras.

Rapportera farligt avfall till avfallsregistret (Naturvårdsverket)

Provtagning

För att kontrollera oljeavskiljarens funktion kan provtagning krävas.

6-månaderskontroll

Oljeavskiljaren ska kontrolleras minst var sjätte månad. Vid kontrollen ska bland annat olje- och slamskiktets storlek mätas, larmet testas och eventuella filter rengöras. Kontrollen ska journalföras och kunna uppvisas för miljökontoret.

5-årsbesiktning

Vart femte år ska besiktning av oljeavskiljaren utföras av utbildad personal. Oljeavskiljaren ska då tömmas helt och rengöras. Vid besiktningen kontrolleras avskiljarens täthet, skiktet och larmfunktion.

Vem har ansvaret?

Den som använder oljeavskiljaren är ansvarig för att oljeavskiljaren kontrolleras, besiktigas och är rätt dimensionerad.

Du måste anmäla installation av oljeavskiljare

Om du ska installera en oljeavskiljare måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Information om anmälan och vilka handlingar du behöver lämna in