Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Gödselhantering

Här finns information för dig som hanterar gödsel. Grundläggande för all hantering av gödsel är att du ska lagra och sprida gödseln så att läckage och oönskad spridning till omgivningen inte sker.

Vid djurhållning som omfattar mellan 10-100 djurenheter ska du kunna lagra gödseln under minst sex månader. Jordbruksföretag med mer än 100 djurenheter ska kunna lagra uppkommen gödsel under minst åtta månader.

Alla verksamheter ska lagra gödseln i täta utrymmen så att läckage till omgivningen inte kan ske. Urin- och svämgödselbrunnar ska ha täckning och påfyllning ska ske under täckning. Lagring av stallgödsel i stuka direkt på mark bör bara ske i undantagsfall och får bara genomföras efter samråd med kommunen. Stukalagring ersätter inte kravet på lagringskapacitet.

Du som driver en lantbruksverksamhet med djurhållning måste även ha tillgång till tillräcklig spridningsareal för uppkommen gödsel. Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får som ett medeltal under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år.

Spridning ska ske vid tillåten tidpunkt och vid passande väder. Det är viktigt att du tar tillräckliga skyddsavstånd till vattendrag, diken, vattentäkter och brunnar. Du måste även ta hänsyn till kringboende så att de inte störs av lukten.

Under perioden 1 december – 28 februari får du sprida gödsel om du brukar ner gödseln samma dag. Om det inte är möjligt måste du söka dispens hos miljö- och byggnadsförvaltningen.

Det kan uppstå situationer när det inte är möjligt att bruka ner gödseln samma dag som spridningen. Till exempel kan en blöt och regnig höst minska åkrarnas bärighet så att det inte är möjligt att sprida. Det innebär att du måste sprida senare än planerat. I så fall måste du söka dispens hos miljö- och byggnadsförvaltningen.

Så ansöker du om dispens

Du ansöker om dispens genom att fylla i blanketten ”Ansökan om dispens för spridning av stallgödsel under perioden 1/12-28/2”. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din ansökan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 1 060 kronor. Vi tar ut avgiften enligt taxan för tillsyn och prövning enligt miljöbalken.

Du bör dokumentera all utförd gödsling i en journal som du sedan sparar i minst sex år. I journalen ska du anteckna följande uppgifter:

 • Vilket fält som gäller
 • Fältets areal
 • Vilken gröda som du har sått och sådatum
 • Datum för gödselspridning
 • Typ och mängd av gödselmedel som du har spridit

Vi har tagit fram en mall till gödseljournal Pdf, 176 kB. som du kan använda för att dokumentera gödsling i ditt lantbruk.

Om du inte har tillräcklig spridningsareal kan du leverera gödsel till ett annat lantbruk. I så fall måste du anteckna:

 • Mängden stallgödsel som du har levererat
 • Vilket djurslag och antal djur som gödseln kommer ifrån, alternativt
 • mängden totalfosfor gödseln innehåller
 • Datum för leverans samt vem du har levererat gödseln till

Anteckningarna ska du spara i minst sex år.

Du som tar emot stallgödsel från ett annat lantbruk måste också föra anteckningar. Du ska anteckna:

 • Gödselslag
 • Mängd som du har tagit emot
 • Mängd totalfosfor som gödseln motsvarar (eller djurslag och antal djur)
 • Datum för mottagandet
 • Vem gödseln kommer ifrån

Även dessa anteckningar ska du spara i minst sex år.

Vi har tagit fram mallar för anteckningar över bortförande och mottagande av gödsel som du gärna får använda om du vill.