Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Skyltning

Vilka tillstånd krävs för skyltning?

Bygglov: Inom områden med detaljplan krävs bygglov för att uppföra, ändra eller flytta en skylt eller ljusanordning enligt plan- och bygglagen. Läs mer på:

Skyltar

Polistillstånd: Förutom bygglov krävs Polisens tillstånd för skyltar som placeras på offentlig plats. Polisen ska inhämta kommunens yttrande innan tillstånd ges. Om kommunen avstyrker ansökan får tillstånd inte meddelas. (Ordningslagen 3 kap.)

Länsstyrelsens tillstånd: Utanför område med detaljplan och inom ett avstånd av 50 meter från vägområde för allmän väg krävs länsstyrelsens tillstånd för uppsättning skyltar och liknande anordningar (46§ Väglagen)

Trafikverkets tillstånd: Inom vägområde och utanför område med detaljplan(43§ Väglagen)

Markägare eller fastighetsägarens tillstånd: Avtal/överenskommelse med markägaren om nyttjande av marken eller byggnadsägarens tillstånd erfordras.

Läs gärna mer

Läs gärna mer om skyltning och affischering i kommunens Riktlinjer och taxor samt i kommunens ordningsföreskrifter, se dokumenten nedan.