Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunens krisorganisation

En allvarlig krissituation kan inträffa helt oväntat och kan medföra att alla, stora delar av kommunens invånare, enskilda eller grupper drabbas. Krissituationen kan beröra både den som vistas i kommunen för en kortare eller längre tid.

Krisberedskap

Kommunen har ett särskilt ansvar för att Vimmerby ska vara en säker kommun för alla som bor och vistas här. För att kunna hantera detta har Vimmerby kommun byggt upp beredskap och en organisation som snabbt kan ta över ansvar, samordning och information.

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommuns organisation, befogenheter och åtgärder i fredstid och under höjd beredskap.

En viktig del i kommunens krisberedskap är samverkan. Genom krissamverkan i Kalmar län arbetar vi tillsammans med andra kommuner och organisationer som finns i länet.

En extraordinär händelse kännetecknas av att den

  • avviker från det normala
  • innebär en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för
  • sådana störningar
  • kräver skyndsamma insatser av kommunen

Krisledning

Om Vimmerby kommun drabbas av en extraordinär händelse sammankallas kommunens utsedda krisledningsgrupp. Krisledningens uppgift är att leda verksamheten och inrikta, samordna och göra prioritering av insatser och resurser. Vid behov kan också krisledningsnämnden kallas in. Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens ledamöter.

Inom kommunen fördelas ansvaret för olika verksamheter på olika förvaltningar och bolag. Det ansvaret finns kvar även vid en extraordinär händelse och alla verksamheter har därför en egen planering för sin beredskap. Det är händelsens omfattning som avgör om ansvaret stannar hos den enskilda förvaltningen eller om kommunens centrala krisledning tar över.