Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Riktlinjer för plats i förskola och pedagogisk omsorg

Allmänt om förskola

Förskola vänder sig till barn i åldern 1-5 år och verksamheten styrs av läroplan för förskolan (Lpfö 18) och skollagen (SFS 2010:800). Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Skollagen säger att:

 • Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (8 kap 2 §).
 • Barn ska fr.o.m. ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (8 kap 5 §).
 • Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska fr.o.m. ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan
  (8 kap 6 §).
 • Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 § erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola (8 kap 7 §).

Allmänt om pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds i enskild regi i Vimmerby kommun och vänder sig till barn i åldern 1-5 år. Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25). Förskolans läroplan (Lpfö 18) är vägledande för pedagogisk omsorg.

Skollagen säger att:

 • Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamhetens ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande (25 kap 2 §).

Allmän förskola (gäller ej för pedagogisk omsorg)

Allmän förskola vänder sig till barn i åldern 3-5 år. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år, har det rätt till en avgiftsfri plats i förskolan, så kallad allmän förskola och omfattar minst 525 avgiftsfria timmar per år. Allmän förskola följer läsårstiderna för grundskolan. Barn som har allmän förskola är lediga på höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov. Har barnet mer placeringstid än 15 timmar per vecka gäller rabatterad avgift enligt fastställd taxa. Allmän förskola erbjuds 5 timmar per dag 3 dagar i veckan.

Öppettider

Verksamheternas öppettider är måndag till fredag klockan 06.00 – 18.30.

Ansökan om plats

Plats söks i e-tjänster utbildning och barnomsorg fyra månader före önskat datum för placering. Om du har skyddade uppgifter eller saknar personnummer ber vi dig kontakta administratör för att göra en ansökan. Kontaktuppgifter hittar du på kommunens hemsida under Utbildning och barnomsorg.

Önskas omplacering till annan förskola/pedagogisk omsorg än det som erbjudits görs en ny ansökan i e-tjänsten.

Turordning

 1. Barn i behov av särkilt stöd.
 2. Om det finns fler sökande än det finns plats på en förskola gäller i första hand syskonförtur och i andra hand ködatum.
 3. Omplacering mellan enheter på samma ort sker i första hand vid höstterminens start. Vid omplacering mellan olika orter gäller ködatum.

Placering

Då vårdnadshavare tackar ja eller nej till erbjuden plats görs det via e-tjänsten. Inkomstanmälan och schema ska lämnas senast innan inskolningen avslutas.

Om inkomstuppgift ej inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen uttages högsta avgift.

Placeringstid

Vårdnadshavarens arbetstid/studietid inklusive tid för hämtning och lämning ligger till grund för barnets placeringstid. Alla barn har rätt till en genomsnittlig vistelsetid om 15 timmar per vecka.

För studier gäller för heltidsstudier = 40 timmar per vecka plus tid för hämtning och lämning. Vid deltidsstudier placeras barnen efter vårdnadshavares behov, utefter studietidens omfattning. Förekommer skiftarbete överenskommes mellan vårdnadshavare och rektor vilken placeringstid barnet kan behöva utifrån den sovtid vårdnadshavaren behöver. Restid och 8 timmars sömn är utgångspunkten för bedömning av placeringstiden för barnet/barnen.

Varaktig förändring av vistelsetid anmäls via e-tjänsten. Tillfällig förändring av vistelsetid anmäls direkt till förskolan/pedagogisk omsorg.

Inskolning

Inskolningstidens längd och upplägg kan variera och görs upp i överenskommelse mellan vårdnadshavare och verksamhetens personal.
Avgift uttages under inskolningsperioden (gäller även syskon som är inskrivna på förskola eller fritidshem under inskolningstiden).

För barnets bästa är inskolning under jullov samt under sommarveckorna, inte att rekommendera. Då är färre ordinarie personal i tjänst och verksamheter är sammanslagna.

Förskolorna i kommunen tillhandahåller inga fria blöjor.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Förtur till plats i förskola gäller för dessa barn. Platsen är avgiftsfri 15 timmar per vecka. Rabatterad avgift gäller vid behov av placering mer än 15 timmar per vecka.

Barn som deltar i verksamhet utanför förskola/
pedagogisk omsorg

Om ett barn, som är inskrivet i förskola/pedagogisk omsorg i Vimmerby kommun, regelbundet deltar i verksamhet utanför förskolan/pedagogiska omsorgen (exempelvis idrottsförening, kyrklig verksamhet, hobbyaktivitet) kan barnet inte samtidigt ha placering på förskolan/pedagogisk omsorg. Personalen kan inte ansvara för barnet då det befinner sig i annan verksamhet. För barn som deltar i annan verksamhet är det vårdnadshavares ansvar att hämta och lämna sitt barn till aktiviteterna. Avvikelser i placeringstid meddelas skriftligt.

Barn vars vårdnadshavare är föräldralediga för vård av annat barn

Barn vars vårdnadshavare är föräldraledig för vård av annat barn enligt föräldraledighetslagen har rätt att ha det/de äldre syskonen kvar på förskolan
15 timmar per vecka. Dessa timmar erbjuds 5 timmar per dag 3 dagar i veckan. Syskonförtur gäller till den förskola där äldre syskon har sin placering. Barn placerade enligt denna regel är lediga 4 veckor under sommaren.

Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande

Barn vars föräldrar är arbetssökande har rätt till placering i förskola 15 timmar per vecka. Dessa timmar erbjuds 5 timmar per dag 3 dagar i veckan. Barnet/barnen har rätt till utökning av vistelsetiden när behov uppstår. Barn placerade enligt denna regel är lediga 4 veckor under sommaren.

Semester

Generellt gäller att vid semester, lov, kompledighet för vårdnadshavare får barnet inte vistas i förskolan/pedagogiska omsorgen.

För tiden 1 september till och med 15 december och 15 januari till och med 31 maj medges att barnet vistas 3 dagar på förskolan/pedagogiska omsorgen. Placeringstiden för vistelsen överenskommes mellan vårdnadshavare och verksamheten. Möjligheten gäller 3 dagar per placering och år.

Semesterstängning

Förskolorna i kommunal regi stänger tre veckor under sommaren. Under dessa veckor har Lundens förskola öppet och tar då emot barn från andra förskolor. Stängningsveckornas förläggning meddelas senast 1 mars varje år. Beroende på behov, antal barn och förutsättningar kan sammanslagning mellan förskolor ske även andra veckor.

Utvecklingsdagar

Varje förskola har stängt fyra dagar per år utan att avgiften reduceras. Personalen ges då möjlighet att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Du som har behov av förskola för ditt/dina barn under utvecklingsdagarna, anmäler det till respektive rektor senast 1 månad innan aktuell utvecklingsdag.

Sjuka barn

Sjuka barn kan inte tas emot i verksamheten. Barnets allmäntillstånd avgör – barnet ska orka vara med i aktiviteterna inklusive flera timmars utevistelse.

Vid vårdnadshavares och syskons sjukdom

Vid vårdnadshavares och syskons sjukdom, utom när det gäller diarré och/eller kräkningar, får barnet utnyttja sin plats enligt avtalad vistelsetid.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats görs i e-tjänsten. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag uppsägningen mottagits i e-tjänsten.

Avsteg från riktlinjer

Eventuella avsteg utifrån gällande riktlinjer för enskilt barn beslutas av rektor efter prövning utifrån Barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa.

Tillämpningsregler till taxa

Avgiftens grundprinciper

Avgift tas ut 12 månader per år och fastställs utifrån antalet barn som är inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem samt på bruttoinkomst och är oberoende av vistelsetid.

Barn i behov av särskilt stöd

För barn med placering i förskola enligt skollagen är platsen avgiftsfri 15 timmar per vecka. Rabatterad avgift gäller vid behov av placering mer än 15 timmar per vecka. Särskilt beslut av rektor krävs. Betalning enligt gällande taxa.

Avgiftspliktiga personer

Ensamstående, gifta, sambo samt familjehemsföräldrar är avgiftspliktiga.

Betalningsansvar

Vårdnadshavare är betalningsansvarig och har ansvar för att vara uppgiftslämnare. Lämnade inkomstuppgifter kontrolleras vid behov hos Skatteverket. Förändring av inkomst ska lämnas så snart förändring skett. Felaktigt uppgiven inkomst eller underlåtenhet att lämna uppgifter om förändring medför att rätt avgift fastställs retroaktivt.

Om inkomstuppgifter inte lämnas fastställs avgiften enligt högsta taxa. Vårdnadshavare har skyldighet att kontrollera att rätt avgift betalas så att efterdebiteringar undviks. För barn placerade i familjehem blir familjehemsföräldrarna platsinnehavare.

Avgiftsgrundande inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt. Avgiften fastställs utifrån platsinnehavarens/-nas årsbruttoinkomst delat med 12. Med bruttoinkomst menas inkomst före skatt och här ingår löneförmåner och naturaförmåner samt samtliga beskattningsbara bidrag och ersättningar. Exempel på avgiftsgrundande inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till din anställning, till exempel ob-tillägg, semesterersättning, bilförmån och bonus
 • Sjukpenning (brutto)
 • Föräldrapenning (brutto)
 • Utbildningsbidrag (brutto)
 • Arbetslöshetsersättning (brutto)
 • Kontant arbetsmarknadsstöd (brutto)
 • Vårdbidrag för barn med funktionsvariation (arvodesdelen)
 • Livränta
 • Sjukbidrag
 • Arvode för vård av barn i familjehem
 • Familjebidrag i form av familjepenning/dagpenning
 • Pension (inte barnpension)
 • Skattepliktiga naturaförmåner

Exempel på inkomster och bidrag som inte är avgiftsgrundande:

 • Allmänt barnbidrag
 • Studiemedel från CSN
 • Underhållsbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Handikappersättningar
 • Omkostnadsdel för familjehemsersättning

För vårdnadshavare som är egenföretagare och saknar löneinkomst i vedertagen bemärkelse och då uppgifter inte kan styrkas eller anses orimligt låga, räknas som avgiftsgrundande inkomst det högsta belopp som anmälts i:

 • Inkomstanmälan till nämnd
 • Lämnade uppgifter till Skatteverket
 • Genomsnittlig lön för anställd i företagets bransch

Avgift vid delad placering

Hushållets gemensamma inkomst, där barnets dygnsvila sker, är avgiftsgrundande oberoende av vem barnets vårdnadshavare sammanbor med. Maxtaxan gäller för varje barn. Vid delad placering fördelas avgiften procentuellt efter vårdnadshavares hushålls inkomster.

Avgiftsnivåer för maxtaxa

Vimmerby kommun använder maxtaxa och den gäller både kommunal och fristående verksamhet. Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar, desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Det yngsta barnet räknas som första barn. Förskolebarn eller skolbarn som inte är placerade i verksamheten påverkar inte avgiftssättningen. Överflyttning till annan avgiftsnivå sker då relevanta förändringar inträffat såsom ändrad inkomst eller från och med 1 september det år då barnet fyller 3 år oavsett födelsedatum.

Avgift per månad i förskolan eller pedagogisk omsorg för åldersgruppen 1-5 år
I förskolan är avgiften per månad, angiven i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, högst:

 • 3 procent för det första barnet
 • 2 procent för det andra barnet
 • 1 procent för det tredje barnet

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.


Avgift per månad i fritidshemmet eller pedagogisk omsorg för åldersgruppen
6-12 år

I fritidshemmet är avgiften per månad, angiven i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, högst:

 • 2 procent för det första barnet
 • 1 procent för det andra barnet
 • 1 procent för det tredje barnet

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.


Avgift för barn som omfattas av allmän förskola och har tillgång till förskola utöver allmän förskola och avgift för barn i behov av särskilt stöd utöver den avgiftsfria delen

För barn som omfattas av allmän förskola gäller rabatterad avgift vid placering mer än 15 timmar per vecka. Rabatterad avgift gäller inte pedagogisk omsorg.

 • 2,1 % för det första barnet
 • 1,4 % för det andra barnet
 • 0,7 % för det tredje barnet
 • Ingen avgift för det fjärde barnet

Information om aktuella taxor och avgifter

Placeringstid

Placeringstiden för barnet är den tid vårdnadshavare är i behov av omsorg på grund av arbetstid, studietid, restid, tid för dygnsvila samt eventuellt ytterligare faktorer som i det enskilda fallet kan anses angelägna. De som inte har fastlagda arbetstider, till exempel vikarier eller timanställda, kan abonnera på ett bestämt antal timmar att utnyttja per månad och lägger då in ett grundschema via e-tjänsten.

Faktiskt schema lämnas via e-tjänsten för förskolan och via appen Lämna/hämta för fritidshemmet. Tillfälligt byte enstaka dagar eller timmar inom kontrakterad vistelsetid kan göras efter överenskommelse mellan vårdnadshavare och personal. Tid som barnet varit borta på grund av sjukdom, helgdagar, semester eller annan ledighet kan inte bytas mot annan tid.

Vid förändring av vistelsetid ska ett nytt placeringsschema upprättas. Tidsbegränsat placeringsschema kan upprättas om start- och slutdatum anges.

Debitering, betalning, krav och avstängning

Föräldraavgiften debiteras 12 månader per år från och med det datum som inskolning påbörjas till och med det datum då uppsägningstiden går ut.

Från och med 1 januari 2020 skickas föräldraavgiften ut en månad i efterskott för att få mer korrekta uppgifter och för att minska antalet rättningar av fakturor.

Förfallodatum är alltid den sista vardagen/bankdagen månaden som fakturan skickas. Vid debitering del av månad är avgiften per dag 1/30 av månadsbeloppet. Avgift debiteras oberoende av faktisk närvarotid. Om faktura trots påminnelse kvarstår som obetald hanteras den vidare av Visma Collectors AB, som ett inkassoärende. (Se under rubriken Kravhantering av obetalda fakturor).

Om faktura efter första påminnelse kvarstår som obetald, görs en bedömning i det enskilda fallet och orosanmälan till socialtjänst kan komma att bli aktuell.

Kravhantering för obetalda fakturor

Om fakturan inte betalas på förfallodagen sänds först en betalningspåminnelse ut, denna hanteras av Vimmerby kommun. Om fakturan inte betalas efter den första påminnelsen hanterar Visma Collectors AB den som ett inkassoärende. I följande frågor kontaktas Visma Collectors AB: 0771-232 400:

 • Inkasso
 • Betalningsföreläggande

Om faktura efter första påminnelse kvarstår som obetald, görs en bedömning i det enskilda fallet och en orosanmälan till socialtjänst kan komma att bli aktuell.

Avgiftskontroll

Vimmerby kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Därför genomför vi årligen en avgiftskontroll. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Kontrollen genomförs varje år sedan 2017 för att säkerställa att alla betalar rätt avgift, vilket är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket. Genom att jämföra den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register, och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst.
Den jämförs sedan med den inkomstuppgift vårdnadshavare har lämnat och som är registrerad inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vimmerby kommun.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande, så att avgiften för hushållet blir rätt. Taxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.