Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Diarium och arkiv

Allmänna handlingar i offentlig verksamhet är de som förvaras hos myndigheten, och som har inkommit till den, eller som myndigheten har upprättat, dvs färdigställt eller skickat ut.

Dessa handlingar är en del av vårt kulturarv. Varje nämnd och styrelse inom vår kommun har sina allmänna handlingar ordnade och sökbara i sitt diarium. En del handlingar gallras, enligt fastställda anvisningar för det.

Rätten att som enskild ta del av allmänna handlingar regleras i tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag. En handling kan både vara en skrift och en bild, och även en upptagning som kan uppfattas med tekniska hjälpmedel, t ex genom att läsa eller lyssna. Dessa handlingar ska vi vid begäran lämna ut, om de inte är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Den som begär ut en allmän handling, som får lämnas ut, får genast eller så snart det är möjligt, och utan avgift, ta del av handlingen på plats hos kommunen. Vill du få kopior, kan en avgift komma att tas ut enligt fastställd taxa.

Du som begär en handling har rätt att vara anonym, och du behöver inte ange varför du vill ha ut handlingen.

Vill du ta del av en allmän handling, kontakta registrator hos aktuell nämnd/ styrelse.