Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kränkande behandling

Barn och elever ska känna sig trygga och säkra i förskolan och skolan. Det är en förutsättning för att lära och utvecklas. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller mobbad.

Förskolorna och skolorna ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter. Alla som jobbar i förskolan och skolan som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, har en skyldighet att anmäla det till rektor.

Anmälan till huvudman

När det kommer till en rektors kännedom att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling av elev eller personal på skolan, ska rektor anmäla det till huvudman.

Likabehandlingsplan

Alla förskolor och skolor ska varje år upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling enligt skollagen. Förskolor och skolor ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Likabehandlingsplanen ska beskriva hur arbetet ser ut för att främja likabehandling, förebygga och förhindra kränkningar, diskriminering och trakasserier. Planen ska tas fram i samarbete med barn och elever och ska informeras till alla föräldrar. I planen finns beskrivet hur förskolan/skolan arbetar när någon blivit kränkt eller kränker andra, om åtgärder, uppföljning och utvärdering.

Var hittar jag likabehandlingsplanerna?

Likabehandlingsplanerna finns att läsa på varje enskild förskolas och skolas
webbplats.

Vad är kränkande behandling?

Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar.

Diskriminering

Med diskriminering menas att en person blir missgynnad och/eller sämre behandlad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

Trakasserier

Kränkande behandling som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Handlingar som kränker en persons värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara direkta eller komma med brev, mejl, sociala medier. Kränkande behandling kan vara nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Kränkningarna kan handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara återkommande.

Mobbing

Ett vardagligt uttryck för upprepade kränkningar.

Anmäla kränkningar

Ett barn eller elev som känner sig utsatt för kränkande behandling eller diskriminering ska berätta det för personal eller rektor på förskolan eller skolan. Alla vuxna på förskolan och skolan har ett ansvar för att föra detta vidare till rektorn. Barnet eller eleven kan ta den kontakten med hjälp av sin vårdnadshavare.

Om skolan eller förskolan inte tar kränkningen på allvar, utreder och vidtar åtgärder, kan elev eller förälder vända sig till Skolinspektionens Barn- och elevombud (BEO). BEO har tillsyn över att bestämmelserna i skollagen följs. Gäller det diskriminering är det till Diskrimineringsombudsmannen (DO) du ska vända dig.