Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Anläggningar (mur, plank, cistern)

För att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anläggning kan du behöva bygglov. Anläggningar i plan- och byggförordningen definieras som ett byggnadsverk som inte räknas som en byggnad och som kräver bygglov. Det kan till exempel vara cistern, idrottsplats, mast, upplag, parkeringsplats, mur och plank.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om bygglov behöver du lämna in:

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan, skala 1:500, där aktuell åtgärd är inritad eller markerad
 • Ritningar, skala 1:100
 • Nyttjanderättskontrakt vid uppförande på kommunens mark (master, teknikbod)

För att få startbesked behöver du lämna in:

 • Förslag till kontrollplan
 • Teknisk beskrivning där du beskriver åtgärdens omfattning, uppbyggnad av åtgärdens konstruktion med material och dimensioner
 • Beskrivning av omhändertagandet av förorenat spillvatten (parkeringsplatser, man behöver oljeavskiljare om ytan överstiger 50 platser)
 • Redovisning av vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränser och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt.

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Hur ansöker jag om bygglov?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.