Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Folkhälsoarbete

En god hälsa är kanske det vi människor värdesätter allra mest. En mängd faktorer påverkar hälsan, en hel del kan vi göra för att förändra detta men givetvis inte allt. Att aktivt arbeta med de faktorer vi kan påverka är viktigt, inte minst ur ett samhällsperspektiv.

Kommuninnevånarnas hälsa är en viktig resurs och den är avgörande för kommunens utveckling. Bäst hälsa finner man hos de människor som känner sig delaktiga, har medinflytande, känner samhörighet och jämlikhet och har stöd ifrån sin omgivning. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för att varje individ ska få dessa möjligheter.

Det är detta som är folkhälsa eller ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” som folkhälsopolitikens övergripande mål lyder. Det är också här vi hittar skillnaden mellan hälsa och folkhälsa. Hälsa är ett tillstånd hos den enskilda individen medan folkhälsa betecknar det allmänna hälsotillståndet hos en hel befolkning (t.ex. invånarna i Vimmerby kommun).

Nationella målområden för folkhälsa

Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från 8 målområden som bedöms ha störst betydelse för den svenska folkhälsan:

En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Om du önskar ta del av anteckningar från styrgruppen för folkhälsoarbetets möten, se kontakt nedan.