Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Snöröjning

Snö på gata

Snöröjning och halkbekämpning på kommunala gator utförs av Vimmerby kommun och inhyrda entreprenörer.

Förutsättningarna för snöröjning på kommunala gator är:

 • Gator och vägar röjs vid snödjup 8-10 cm.
 • Villakvarter röjs vid snödjup 10 cm.
 • Gång- och cykelvägar, ytor vid skolor och torg röjs vid 5 cm.
 • När villkoren för röjning är uppfyllda ska denna påbörjas senast kl. 07.00.

Vi prioriterar skolor, gång- och cykelvägar, resecentrum och räddningstjänst i första hand. Därefter övriga gator och vägar. Samma förutsättningar och prioriteringsordning gäller för såväl Vimmerby stad som för de kringliggande orterna.

I möjligaste mån ska röjningen ske 07.00-16.00 under helgfria vardagar. Under nätter och helger är beredskapen begränsad. Det finns alltid en arbetsledare i beredskap som gör bedömningar och beslutar när kriterierna för röjning är uppfyllda. Vilken typ av maskin som används i respektive område avgörs av områdets tillgänglighet.

Det är Vimmerby kommuns driftenhet och inhyrda entreprenörer som sköter snöröjningen på kommunens gator och vägar, se kartor nedan. Övriga vägar sköts av Trafikverket. Alla frågor om snöröjning på kommunens gator och vägar, även frågor om områden där våra entreprenörer kör, hänvisas till vår driftenhet. Se nedan vilka våra entreprenörer är och vilka områden de ansvarar för.

Respektera parkeringsförbud på vissa gator

För att snöröjning ska fungera är det viktigt att alla respekterar de parkeringsförbud som finns. På vissa gator i Vimmerby stad är det parkeringsförbud mellan 22.00 - 08.00, under tiden 1 december till 31 mars. För mer information om vilka gator det gäller, se karta nedan.

Hjälp oss att underlätta för snöröjningen

Tänk på att ni som har egna uppfarter att ni parkerar på dem, istället för på gatan. Detta underlättar för snöröjningen.

Fastighetsägarens ansvar

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att snarast ta bort snö och is på gångbaneutrymmet vid den egna fastigheten. Vid halka ska fastighetsägaren skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka. Detta finns beskrivet i Kommunfullmäktiges beslut 27/11 1995, § 130.

Att tänka på
Samarbete är en viktig utgångspunkt för att vi ska kunna skapa en bra vinterväghållning. Alla kan bidra på något sätt och den som är fastighetsägare har ett särskilt ansvar.
Följande insatser kan alla hjälpa till med:

 • Avlägsna snö och istappar från tak så att ingen kan skadas av nedfallande föremål
 • Ta bort snö och is från gångbanan utanför fastigheten och sanda om det är halt
 • Den snö som hör till din gårdsplan ska också förvaras på din egen tomt. Inte i
  vägområdet, på plogvallar eller hos grannen. Detta gäller även vid beställd portöppning
 • Märk tydligt upp låga staket buskar eller annat skyddsvärt som maskinförarna inte
  kan se då snödjupet ökar
 • Se till att brevlådor och avfallskärl är placerade innanför tomtgränsen - du får inte ställa ut på gatan eller trottoaren
 • Klipp och ansa träd och buskar som växer på din tomt så de inte når utanför
  din tomtgräns
 • Parkera inom tomtgränserna vid snöfall, inte på allmän gata. Fordon och cyklar
  som avsevärt försvårar snöröjningen eller är felparkerade kan komma att flyttas

Snöskador

Har du frågor om snöskador, klicka här för att läsa mer, där hittar du också en blankett för att anmäla snöskada.


Vanliga frågor

Nedan har vi besvarat nio av de vanligaste frågorna som brukar ställas om snöröjning och halkbekämpning. Dessa kanske kan vara till nytta för dig.

Om väderleksrapporten visar att det ska sluta snöa på eftermiddagen, kan vi välja att vänta tills det har slutat innan vi sätter igång. På så sätt får vi bort all snö på en gång. Ibland händer det att vi kallar ut våra entreprenörer tidigare, tillsammans med egen personal, trots fortsatt snöfall. Det är för att vi vill undvika fastkörning av blötsnö om det ska frysa på och att ploga för mycket på nätterna i våra bostadsområden.

När kriterierna uppfyllts och snöfallet slutat påbörjas snöröjning och det tar cirka 12 timmar att köra samtliga områden och gator och torg.

Det finns olika startkriterier för när plogning ska sättas igång.

Det är olika startkriterier för plogning. Därtill måste vi ta hänsyn till vilken tid på dygnet det är, vad väderprognosen lovar, vilken temperatur det är, om det blåser mycket med mera. Från utkallning tills plogsvängen är klar tar det ca 12 timmar.
Några får plogat tidigt och några blir sist, det kan vi inte undvika.

Detta problem uppstår enbart på smala bostadsgator där plogen är större än halva gatan och det måste därför bli mer snö på en sida. Då det blåser mycket och snön driver blir det än mer påtagligt. Det är också en naturlig skillnad beroende var du bor på gatan. Hörn och innerkurvor får alltid mer snö i infarterna.

Vid snöfall/halka prioriteras våra gång- och cykelvägar, skolor, räddningstjänst och resecentrum. På huvudgatorna sandas normalt bara korsningar, rondeller, kurvor, backar och busshållplatser. Vid rätta temperaturer kan salt användas som komplement. Bostadsgatorna sandas endast vid extrem halka.

Från utkallning tills plogsvängen är klar tar det ca 12 timmar.

Ja, kommunen öppnar inga infarter vid vanlig plogning (det finns inte nog med resurser, skulle ta för lång tid och kosta orimliga pengar).

I dagsläget finns det tyvärr ingenstans att ”gå in” och kolla aktuell status på var det är nysandat eller nyplogat. Det som alltid gäller är att gång- och cykelvägar samt buss och matargator alltid kommer att åtgärdas först, lägst prioritet har bostadsgatorna.

Om en olycka sker och något blir skadat så anmäl detta till kommunen genom att anmäla på blanketten som du hittar här. Vi kommer då förbi och försöker besikta skadorna. Är det omöjligt att se omfattningen på grund av för mycket snö måste det vänta tills det tinat fram.
Om ni får någon ersättning eller om skadan åtgärdas avgörs från fall till fall.

Ett krav för att få brevlådan ersatt är att den stod på tomtgräns. För ersättning av buskar, häckar och staket så gäller att de ska stå innanför tomtgräns. Staket ska också vara i bra skick och byggda för att tåla en rimlig mängd snö.

Finns fullständiga kontaktuppgifter återkopplar vi, ibland kan det dröja då vi prioriterar att åtgärda felet. Om vi bedömer att det inte är ett fel, återkopplar vi inte.