Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Lantbrukstillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen har ansvar för miljötillsynen på lantbruk. Vi gör regelbundna inspektioner på lantbruk i kommunen för att kontrollera att de följer miljöbalkens bestämmelser och förordningar. Här kan du läsa om vår tillsyn.

Inom lantbruket regleras miljöskyddet av miljöbalken och dess förordningar men även av föreskrifter från Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen. Det finns också bestämmelser i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inspektionen

Vid en rutininspektion av miljöskyddet i en lantbruksverksamhet kontrollerar vi till exempel:

  • Hantering av gödsel
  • Lagring och hantering av kemikalier (inklusive bekämpningsmedel och bränslen)
  • Hantering av avfall
  • Egenkontroll

Om vi upptäcker att det finns brister i miljöskyddet kan vi förelägga dig som verksamhetsutövare att rätta till dem. Det betyder att du måste åtgärda bristerna. Om det behövs kan vi förena ett föreläggande med vite. Vissa överträdelser av miljöbalkens bestämmelser leder till miljösanktionsavgifter medan allvarligare överträdelser kan leda till åtalsanmälan.

Miljösanktionsavgifter eller åtalsanmälan

Avgift för tillsyn

För att finansiera tillsynen betalar alla miljöfarliga verksamheter en avgift för tillsynen. Hur mycket du ska betala beror på hur stor din verksamhet är. Om du driver en större verksamhet (fler än 30 djurenheter) betalar du en fast årlig tillsynsavgift.

Driver du en mindre verksamhet betalar du en timavgift när tillsynsbesöket görs. Avgiften per timme är 1 060 kronor. I avgiften ingår bland annat:

  • restid
  • inspektionstid
  • skrivelser eller beslut
  • administrativt arbete

Vi tar ut avgifterna med stöd av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken.

Egenkontroll

Alla verksamheter (tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och övriga) har krav på egenkontroll enligt miljöbalken. Det är en kontroll som verksamhetsutövaren själv utför av den egna verksamheten.

Egenkontroll i miljöfarlig verksamhet