Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Snöskador

Här kan du läsa om hur snöskador hanteras och hur du anmäler en snöröjningsskada

Hur hanteras snöskador i vinterväghållningen?

Kommunen är skyldig att hålla kommunala gator och vägar framkomliga genom plogning och halkbekämpning. Driftansvaret i Vimmerby kommun har Gatukontoret tillsammans med ett antal entreprenörer. Det går tyvärr inte alltid att undvika att vissa skador uppstår vid sedvanlig snöröjning, vilket ibland medför att fastighetsägarens egendom tar skada. Kommunen skiljer mellan skador som orsakas genom snötryck, mekanisk skada och snöupplagsskador enligt följande:

Snötryck

Skador som uppkommer vid snötryck när snön plogas från vägen till vägkanten ersätts inte. Staket och brevlådor ska vara placerade på den egna tomten och i tillräckligt bra skick för att hålla för snötryck.

Mekanisk skada

Skador som uppkommer då plogbladet eller maskinen skadar egendom som staket, murar, häckar och brevlådor kallas för mekanisk skada. Om det visar sig att utföraren har gjort fel eller varit försumlig ska ersättning/åtgärd ges till fastighetsägaren. Vid bedömning tas hänsyn till staketet eller brevlådans, placering, ålder och skick.

Snöupplagsskador

När omotiverat stora upplag läggs innanför eller i anslutning till fastighetsgränser och ger skador på egendom ska ersättning/åtgärd ges till fastighetsägaren.

Hur anmäler jag en snöröjningsskada?

 1. Anmälan görs på blankett så fort skadan upptäcks (dock senast 30/4 innevarande vintersäsong).  Blanketten för skadeanmälan heter "Skadeanmälan till Gatukontoret" och du hittar den nedan.
 2. Blanketten skickas till Vimmerby kommun via e-post:
  samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se
  eller med post:
  Vimmerby kommun
  Stadshuset, Gatukontoret
  598 81 Vimmerby
 3. Skadan dokumenteras hos Vimmerby kommun som ansvarar för att skadan besiktas samt åtgärdas senast den 31/5 varje år.
 4. I de fall som utföraren anser sig inte vara vållande till skadan görs en bedömning. Denna bedömning görs med utgångspunkt från skadetyperna.

Överklagan

För att överklaga Vimmerby kommuns beslut angående skador på egendom ska skadeståndsanspråk skriftligen inkomma till Vimmerby kommun. Anspråket ska innehålla krav på den totala ersättning samt foton (om det finns) på den egendom som är skadad.
Då görs en ny bedömning av skadan med en opartisk besiktningsman.