Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Serveringstillstånd

Om du som näringsidkare eller privatperson vill servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat behöver du ha ett tillstånd av kommunen. Ansökan ska vara skriftlig och du lämnar den till socialförvaltningen.

Utlåtanden från andra myndigheter

Vi tar in utlåtanden från andra myndigheter som exempelvis Skatteverket, Miljö-och byggnadsförvaltningen, Polismyndigheten, Kronofogden och Räddningstjänsten.

Hur du går tillväga

På sidan finns de blanketter du behöver. Du hittar också de avgifter som vi tar ut för att pröva din ansökan om serveringstillstånd och för den tillsyn som vi utövar av att du följer reglerna för alkoholservering.

För att få serveringstillstånd kommer du att få avlägga ett skriftligt prov för att visa att du har kunskaper om alkohollagen och dess föreskrifter.

Anmäl frågor av betydelse till kommunen

Innan verksamheten startar

  • När du har fått serveringstillstånd ska du i förväg anmäla hos kommunen när verksamheten ska öppna.
  • Du ska också lämna uppgift till kommunen om de personer som ansvarar för att servera alkoholdrycker.

Vid förändringar

  • byte av personer som ansvarar för att servera alkoholdrycker
  • om verksamheten läggs ned eller avbryts
  • om verksamheten förändrar omfattning eller ägarförhållanden
  • annan ändring av betydelse.

Undantag från kravet på tillstånd

Du behöver inte serveringstillstånd:

  • om serveringen gäller ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer (slutet sällskap).
  • om den sker till självkostnadspris för alkoholen och inga andra kostnader finns för gästerna.
  • om den äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Olika former av tillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Gäller servering året runt eller årligen under en viss tidsperiod. Sådant tillstånd gäller tills vidare.

Tillfälligt serveringstillstånd gäller en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

Lokaler och utrustning

Du som har serveringstillstånd ansvarar för ordning och nykterhet i serveringslokalen. För att få stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten krävs att serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen.

Under hela serveringstiden skall det finnas ”lagad eller på annat sätt tillredd mat” och gästerna ska erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.” (alkohollagen 8 kap, 15 §). Serveringsstället ska ha ett lämpligt antal sittplatser för matservering.

För att få tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten krävs att serveringsstället erbjuder tillredd mat. Samma regler gäller tillstånd för servering i slutet sällskap.

Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap ska vara lämpliga med hänsyn till brandsäkerhet.

Personal

Du som har serveringstillstånd ska ha tillsyn över serveringen eller utse en serveringsansvarig person som har tillsyn. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för uppgiften.

Du får bara anlita personer som du har anställt eller som du har hyrt in av ett bemanningsföretag som köks- eller serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet.

Ansvarig personal ska se till att gästerna är måttfulla med alkohol så att det inte uppstår störningar på grund av oordning eller onykterhet.

Serveringstider och urval

Enligt huvudregeln får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat inte börja tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00.

Serveringslokalerna ska vara utrymda senast 30 minuter efter serveringstidens slut. Vimmerby kommun beviljar i vissa fall nattklubbar och dansrestauranger serveringstid som längst till klockan 03.00.

Du ska kunna erbjuda ett bra urval och en tillräcklig mängd av lättdrycker.

Cateringverksamhet

Om du bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan du få stadigvarande serveringstillstånd om serveringslokalen för varje serveringstillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. Du ska ha ett eget kök för tillredning av mat.

Krav för servering av folköl

Om du inte har serveringstillstånd men vill servera folköl krävs att serveringen sker i sådana utrymmen som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter med stöd av 7 § 1 livsmedelslagen (2006:804) eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien.

Det krävs också att lokalerna är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och att mat serveras samtidigt. Du behöver först anmäla verksamheten hos kommunen. Det krävs att du utövar egen kontroll över serveringen och att du har ett program för hur den kontrollen ska göras.