Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Enskilda vägar

Vägvisare

En enskild väg är en väg som inte är allmän. Den som har ansvar för en enskild väg kallas väghållare. Om det finns en eller flera fastigheter längs en enskild väg brukar det vara en vägsamfällighet med en styrelse som är väghållare.

Bidragsregler för drift av enskilda vägar

Det finns ett antal statsbidragsberättigade vägar inom Vimmerby kommun. Dessa vägsamfälligheter får ett statsbidrag från Trafikverket, som fastställer ett bidragsgrundande belopp.

De vägsamfälligheter som får ett statsbidrag får också ett kommunalt bidrag. Hur mycket det kommunala bidraget blir beror på Trafikverkets uträknade driftkostnad.

På allmänna vägar sköts underhållet av Trafikverket och dess eventuella entreprenörer. Enskilda vägar sköts normalt av en vägsamfällighet (vägförening). Privata vägar underhålls i privat regi.

Inte statsbidragsberättigade utfartsvägar inom Vimmerby kommun

För de utfartsvägar som inte är statsberättigade betalar kommunen ut ett årligt underhållsbidrag om 4,18 kr/lm och år. Följande kriterier gäller för att få underhållsbidraget:

  • Det är endast utfartsvägar, som ansluter till allmän väg eller annan bidragsberättigad väg, från permanentbostad som kan få underhållsbidrag.
  • Bidraget är grundat på utfartsvägens längd minus de första 100 meterna från tomtgräns.
  • Vägen får inte stängas av.
  • Vägen ska hållas i tillfredsställade skick.

Utbetalningen sker i efterhand vid årets slut. Finns det flera utfartsvägar betalas bidrag för endast en utfart.

Ansökan om särskilt driftsbidrag

Du kan ansöka om särskilt driftsbidrag när du vill göra åtgärder på vägen som inte ingår i det ordinarie underhållet till exempel torrläggningsarbeten och förbättringsåtgärder. För att ansöka om särskilt driftsbidrag ska du innan arbetet påbörjas skicka en ansökan till Trafikverket. Trafikverket tar beslut om ansökan godkänns eller inte. Om ansökan godkänns av Trafikverket ska du skicka in en ansökan till kommunen. Sedan betalar kommunen ut max 20% av kostnaden. Pengarna betalas ut efter arbetet avslutats och besiktigats av Trafikverket.

Ansökan om beläggningsbidrag

Du kan ansöka om beläggningsbidrag när du vill asfaltera en väg. För att ansöka om beläggningsbidrag ska du innan arbetet påbörjas skicka en ansökan till Trafikverket. Trafikverket tar beslut om ansökan godkänns eller inte. Om ansökan godkänns av Trafikverket ska du skicka in en ansökan till kommunen. Sedan betalar kommunen ut 17,5% av kostnaden. Pengarna betalas ut efter arbetet avslutats och besiktigats av Trafikverket.