Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Förvaring av kemikalier och ofrivilliga utsläpp

Det är viktigt att du förpackar och förvarar kemikalier på rätt sätt. På så sätt kan vi undvika många problem och att kemikalier sprider sig till miljön. Om olyckan är framme är det viktigt att du vet vad du ska göra och kan förhindra eller minska eventuella skador.

Förpackning av kemikalier

Kemiska produkter ska förvaras i förpackningar som är gjorda så att innehållet inte kan läcka ut. De ska också med säkerhet tåla normal påfrestning under hanteringen. Förpackningarna ska heller inte kunna angripas av innehållet. De ska heller inte kunna bilda farliga föreningar med innehållet.

Förvaring av kemikalier

Alla kemikalier ska förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs. Du ska förvara dem så att det är svårt för små barn att komma åt. De ska också vara skilda från produkter som är avsedda för att äta. Vissa kemiska produkter måste du förvara på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Det gäller produkter som är:

  • mycket giftiga
  • giftiga
  • mutagena
  • reproduktionstoxiska
  • cancerogena
  • starkt frätande

Använd dig av försiktighetsprincipen

Du som förvarar kemikalier ska använda dig av försiktighetsprincipen. Det betyder att du måste vidta de skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

Bland annat ska du förvara behållare med farliga kemikalier på ett tätt underlag samt under tak eller liknande skydd. För att förhindra spridning av kemikalier till den yttre miljön ska du förvara behållare med flytande kemikalier inom invallning (sekundärt skydd). Du ska även ha absorberingsmedel lätt tillgängligt. Tänk på att cisterner ska besiktigas regelbundet. Finns det risk för att behållarna med kemikalier kan bli påkörda ska du se till att det finns påkörningsskydd.

Om det sker ett utsläpp av kemikalier

Är olyckan framme på ditt företag är det viktigt att du vet vad du ska göra. I första hand ska du kontakta räddningstjänsten så att de kan åtgärda den akuta krisen.

Om det även finns risk för att utsläppet kan orsaka olägenhet för människors hälsa eller miljön ska du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du når oss på 010-354 20 41. Om utsläppet sker när det inte finns personal på plats ska du skicka ett e-postmeddelande till miljo.bygg@hultsfred.se.

Om det krävs en sanering eller efterbehandling av området måste du anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen om möjligt i god tid före saneringen.

Tänk på att det är viktigt att du i förväg skaffar saneringsmedel, tätande lock till dagvattenbrunnar och liknande utrustning så att det finns på företaget om olyckan skulle vara framme.