Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan del av Strutsen 6, 7 och 8 samt del av Vimmerby 3:3

Detaljplanen för del av Strutsen 6, 7 och 8, samt del av Vimmerby 3:3 är antagen och har vunnit laga kraft. Kommunfullmäktige antog planen den 27 april 2015. Detaljplanen vann laga kraft den 28 maj 2015.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att planlägga för ny gång- och cykelväg längs Drottninggatan där kvartersmark tas i anspråk, samt planlägga för parkering inom planområdet. Planen går inte emot intentionerna i kommunens översiktsplan.