Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Vendledal 2 och del av Vimmerby 3:3, den 25 februari 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 29 mars 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2 kilometer norr om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadstomter inom redan utbyggt bostadskvarter. Utformningen ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse som består av fristående bostadshus i 1 och 1½ våning. Flexibilitet i detaljplanen medger att ny bostadsbebyggelse i form av antingen villor, par- eller radhus är möjlig.

Genom förtätningen kan så kallade "lucktomter" bebyggas mellan bostäderna och skapa en sammanhängande helhet inom befintliga bostadsområden.

Bebyggelsetrycket är högt i Vimmerby kommun, främst inom Vimmerby tätort. Detaljplaneförslaget möjliggör ett nytt bostadskvarter i centralt och attraktivt läge.