Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Maskinisten 13, Maskinisten 14 och del av Vimmerby 3:6

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheterna Maskinisten 13, Maskinisten 14 och del av Vimmerby 3:6. Förslaget har varit tillgängligt för samråd.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger i centrala Vimmerby ca 600 meter sydöst om stora torget. Planområdet är en del av Södra Industriområdet i Vimmerby som ligger precis söder om Stångådalsbanan.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för verksamheter, handel, besöksanläggning samt en modern och hållbar dagvattenhantering inom planområdet.

Nuvarande markanvändning avviker från gällande detaljplan. Ny detaljplan har för avsikt att fastställa en användning som tillgodoser samtliga berörda parters intressen och skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i Vimmerby.

Förenlighet med översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen för Vimmerby tätort antogs 2016 och detaljplane-läggningen överensstämmer med översiktsplanen.

Planen hanteras med ett standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (PBL).

Vad händer?

Förslaget var tillgängligt för samråd 18 februari – 11 mars 2022. Kommunen ska nu sammanställa och bemöta de synpunkter som har kommit in under samrådet. Utifrån dessa synpunkter bearbetar vi sedan planförslaget. Därefter ställer vi ut detaljplanen för granskning.

Vid granskningen visar vi det bearbetade planförslaget som kommunen har för avsikt att anta. Alla som berörs av detaljplanen får då en sista möjlighet att lämna sina synpunkter. Om du har synpunkter måste du alltså framföra dem senast under granskningen.

Efter granskningen sammanställer och bemöter vi de synpunkter som har kommit in. Därefter ska miljö- och byggnadsnämnden godkänna planen innan kommunfullmäktige till slut antar planen.

Har du frågor?

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Du kan också läsa om hur det går till att ta fram en detaljplan på vår sida om planprocessen.

Information om planprocessen