Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kommunala bolag

Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF) är moderbolag i en koncern som består av tre dotterbolag och två dotterdotterbolag. VkF ägs till  100 procent av Vimmerby kommun.

De tre helägda dotterbolagen är:

Vimmerby Energi & Miljö AB med dotterbolag

Vimmerby Energi & Miljö (Vemab) är kommunens energibolag och levererar förnybar el- och värmeenergi till lokala kunder. Bolaget tar hand om avlopp och avfall och levererar vårt viktigaste livsmedlet - rent vatten.

Vimmerby Energiförsäljning AB

Bolaget är dotterbolag till Vemab och bedriver handel med förnybar energi. Bolaget har ingen anställd utan köper alla administrativa tjänster av moderbolaget. I och med starten av elproduktion på kraftvärmeverket Tallholmen säljer bolaget numera också förnybar el från eget biobränsleeldat kraftvärmeverk.

Vimmerby Energi Nät AB

Bolaget är dotterbolag till Vemab och bildades 2015 och äger sedan den 1 januari 2016 elnätet och bedriver elnätsverksamhet som tidigare låg i moderbolaget.

Vimarhem AB

Vimarhem AB är Vimmerby kommuns allmännyttiga bostadsbolag. Det grundades som en stiftelse år 1949 men är sedan år 1993 ett helägt kommunalt bolag. Verksamhetens ändamål är att främja bostadsförsörjningen inom Vimmerby Kommun. Vimarhem AB har som uppdrag att förvärva, äga, bebygga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter och att tillhandahålla bostäder, lokaler och andra anläggningar.

Vimmerby Fibernät AB

Bolaget har som uppgift att verka för kommunens utveckling genom att främja distribution och tillgång till bredbandstjänster. Sedan hösten 2014 handhar Vimmerby Fibernät AB drift och förvaltning av fibernät som anlagts av tre stycken byalag.