Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vedeldning

Att elda med ved kan vara ett bra miljöalternativ om du eldar rätt och har en bra panna. Annars kan det leda till utsläpp som är farliga för miljön och hälsan. Här får du tips på vad du ska tänka på när du eldar men också hur du ska gå till väga om du störs av grannar som eldar.

När du eldar med ved använder du en förnyelsebar råvara. Den koldioxid som tillförs vid eldning är en del av det naturliga kretsloppet och bidrar inte till växthuseffekten så som fossila bränslen gör. Att elda med ved är därmed ett bra miljöalternativ men bara om du eldar rätt och i en panna som uppfyller högt ställda krav.

Vad ska jag tänka på när jag eldar?

  • Elda med torr ved. Det är viktigt att veden är ordentligt torr. Den ska ha huggits, kluvits och sedan legat på tork under tak minst en vår- och sommarsäsong innan den används. Veden hinner inte bli torr om du hugger vinterns behov under sommaren. Du ska förvara veden under tak. Om du eldar med sur ved kan det leda till "soteld".
  • Pyrelda inte! Förbränning ska alltid ske vid god syretillförsel. Stryp inte syretillförseln för att det ska brinna längre. Har du dålig syretillförsel pyr elden med dålig förbränning och det bli stor rökgasbildning. Detta är ett vanligt fel när "soteld" uppstår.
  • Sota ofta. Sotbeläggning sänker verkningsgraden och risken för brand ökar.
  • Studera hur röken ser ut när du eldar. Svart rök är alltid ett tecken på felaktig eldning och ofullständig förbränning. Mindre rök är lika med bättre förbränning. Om röken innehåller mycket tjära är den gulaktig. Vit rök är ånga som kondenserar i den kallare luften. Varmare dagar är röken vid god förbränning nästintill osynlig och ses bara som ett värmedaller.
  • Det är inte tillåtet att elda skräp, sopor, plast, målade brädor eller liknande. Du får bara elda det papper som du använder för att tända eldstaden.
  • Komplettera pannan med ackumulatortank i tillräcklig storlek eller om ni byter panna, byt till en miljögodkänd. Nya miljögodkända pannor kräver ackumulatortank för att förbränningen ska bli den utlovade.

I ett längre perspektiv sparar du pengar men framför allt resurser och miljö genom att ha en bra anläggning och genom att elda rätt.

Vad händer om jag eldar på fel sätt?

Om du eldar på fel sätt eller har en dålig panna kan det leda till utsläpp som är farliga för hälsan och miljön. Utsläppen drabbar framför allt astmatiker och människor med luftrörs- och andningsbesvär. En del cancerframkallande ämnen faller ned på åkrar och når människor via födan.

Eldar du på fel sätt kan du även påverka ett stort antal människor i den närmaste omgivningen. Dina grannar kan störas av den rök och lukt som uppstår när du eldar. Många klagar över irritation av luftvägarna, att det luktar illa och att det sprids sot när grannarna eldar. Prata därför alltid med dina grannar innan du bestämmer dig för att elda med ved.

Vid vedeldning måste du också ta hänsyn till brandrisken. Det kan börja brinna i pannrummet eller skorstenen till följd av tjärbildning. Tjärbildning uppstår till exempel vid pyreldning, det vill säga för liten lufttillförsel. Det är även viktigt att sota ofta. Prata med skorstensfejaren för att få veta vad som gäller för din anläggning.

Om du störs av eldning

Om du störs av att dina grannar eldar ska du i första hand prata med dina grannar om detta. Hjälper inte det kan du höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen. Vi kan informera dina grannar om hur de ska elda men vi kan också begränsa eller förbjuda eldning.

Installation eller ändring av eldstad kräver anmälan

Om du ska installera en eldstad eller ändra en befintlig eldstad måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Installation eller ändring av eldstad eller rökkanal

Trivseleldning

Du får inte använda lokala eldstäder som braskaminer, spiskassetter, öppna spisar samt kakelugnar för huvuduppvärmning i tätbebyggt område. Även miljögodkända vedkaminer kan vara olämpliga som lokala värmekällor och endast godtagbara för så kallad ”trivseleldning”.

Acceptabel ”trivseleldning” omfattar eldning två gånger per vecka och fyra timmar vid varje tillfälle. Med ”trivseleldning” för kakelugn menas högst två dygn per vecka. Du får starta upp eldstaden endast en gång per dygn och eldningen får under ett dygn inte pågå längre tid än åtta timmar.