Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Klassificering och märkning

För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden måste de vara klassificerade och märkta. Märkningen ger dig information om produkten, till exempel på vilket sätt produkten är farlig. Du får mer information från produktens säkerhetsdatablad.

Klassificering

Företag som tillverkar eller för in kemiska produkter till Sverige har ansvar för att utreda vilka hälso- och miljörisker som produkten kan medfö­ra. Utredningen ska ge ett underlag till klassificering av produkten. Klassificeringen ska baseras på de egenskaper produkten har.

Märkning

Kemiska produkter som är hälso- eller miljöfarliga ska vara tydligt och rätt märkta med farosymbol eller piktogram. De ska också ha information om risker och skyddsinformation på svenska. Märkningen informerar om skador som kan uppstå när du använder produkten och hur du kan skydda din hälsa och miljön.

Alla kemiska produkter som finns i handeln ska vara märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. Enligt CLP ska detta finnas i märkningen:

  • Faropiktogram (svart med vit bakgrund inramat av en kvadratisk röd ram på hög kant)
  • Signalord
  • Faroangivelse som talar om på vilket sätt produkten är farlig
  • Skyddsangivelse som talar om hur man skyddar hälsa och miljö