Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Drogvaneundersökningar

I Vimmerby genomförs sedan 2004 undersökningar vartannat år i årskurs 8 och vartannat år i år 2 på gymnasiet. Undersökningen handlar om elevers eventuella användning av tobak, alkohol och narkotika.

Avsikten med undersökningarna är att öka kunskapen om hur det ser ut med ungdomars användande av droger i kommunen. Resultatet används som underlag för utformning av förebyggande insatser.

Genomförandet sker under skoltid och vanligtvis i mars. Besvarandet av enkäten sker anonymt och svaren bearbetas konfidentiellt. Svaren sammanställs i statistiska tabeller, där ingen enskild elevs svar kan utläsas. Det är frivilligt att delta i undersökningen, men allas erfarenheter är viktiga för undersökningens tillförlitlighet.

Nedan hittar du rapporter från drogvaneundersökningarna.