Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Samhällsplanering

I den fysiska planeringen bestäms hur mark och vatten ska användas, men även hur den byggda miljön ska utformas. I vår kommun ansvarar miljö- och byggnadsnämnden för den fysiska planeringen. Det är plan- och bygglagen (PBL) som reglerar kommunens fysiska planering.

Översiktsplan

En översiktsplan gäller för hela kommunen. Den visar i stora drag hur man ska använda mark och vatten. Planen är också en vision för kommunens framtida utveckling.

Information om översiktsplan

Detaljplan

En detaljplan anger vad man får använda marken till. Det kan till exempel vara bostäder, handel, industri, gator eller natur. Detaljplanen kan också styra hur stora hus som får byggas eller hur marken ska anordnas. En detaljplan utgör grund för bygglov.

Information om detaljplaner

Planprogram

För att underlätta detaljplanearbetet kan kommunen ta fram ett planprogram som redovisar planens utgångspunkter och mål. Planprogrammet kan gälla för ett större område och ligga till grund för flera detaljplaner.