Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Sjön Yxern

Sjön Yxern.

Sjön Yxern har under många år drabbats hårt av reglering och låga vattennivåer. Kommunerna Västervik och Vimmerby har tillsammans med Yxerns fiskevårdsområdesförening tagit initiativ till att utreda möjligheterna att åter skapa ett utlopp från Yxern med naturlig funktion och helt utan reglering. Nu är utredningen klar och i början av juli 2021 har en ansökan lämnats in till Mark- och miljödomstolen. Synpunkter på ansökan ska inlämnas till Mark- och miljödomstolen senast den 28 september 2021.

Förslag att sjötröskel ska ersätta regleringsdammen vid sjön Yxern

Genom samarbete med konsultföretaget Watermark AB har ett förslag till utformning av en sjötröskel för sjön Yxern tagits fram. Förslaget innebär att de plötsliga, stora förändringarna skulle upphöra. Framför allt skulle Yxern slippa extremt låga vattennivåer. Men den genomsnittliga vattenföringen skulle förbli den samma. Utfyllnaden ska utföras på ett naturanpassat sätt, så att vandringsmöjligheter för fiskar återskapas mellan Yxern och Yxeredsån. Målet är att återställa sjön Yxern så nära det naturliga tillståndet som möjligt. För att det ska kunna ske, krävs en ansökan om ny vattendom till mark- och miljödomstolen.

Gammal vattendom från 1938

Enligt den gamla vattendomen från 1938 fungerar Yxern som magasin för några små vattenkraftverk nedströms. Domen tillåter en nivåskillnad på tre meter mellan högsta och lägsta vattenstånd. Ovanligt mycket och allvarligt för en sjö med delvis långgrunda stränder.

Fortsatt reglering enligt den gamla domen innebär stora problem för livet i och kring sjön. För att rädda Yxern måste den otidsenliga regleringen upphöra. Det är Västervik och Vimmerby kommuner överens om. Men att få till en ny vattendom är en lång och omständlig juridisk process som kan ta flera år.

Tillfällig vattendom

I ett första steg har Västerviks och Vimmerby kommuner beviljats en omprövning av vattendomen med tillfälliga villkor som gäller under tre år fram till mars 2021.

Begäran om förlängning av de tillfälliga villkoren lämnades in i början av december 2020 och mark- och miljödomstolen fattade beslut 2021-03-23.

Den tillfälliga vattendomen förlängdes till som längst tre år eller till och med 2024-03-23. De tillfälliga villkoren förbättrar läget för sjön, medan den större processen att få till en ny vattendom pågår.

Deldom 2021-03-23 Pdf, 503 kB.

Ansökan till mark- och miljödomstolen

Miljökonsekvenser enligt ansökan: Enligt miljökonsekvensbeskrivningen förväntas skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd i sjön variera med 0,5-0,6 meter.

Frekvensen av höga flöden påverkas i mindre omfattning jämfört med vid nuvarande reglering. Flödet i Yxeredsån kan minska under torrperioder och eventuella högflöden i Yxeredsån ska hanteras genom skyddsåtgärder vid de enskilda objekten längs vattendraget. Behov av sådana åtgärder finns dessutom redan med befintlig vattenreglering.

Kungörelse från mark- och miljödomstolen, 19 augusti 2021. (Växjö Tingsrätt M3563-21 Aktbilaga 14) Pdf, 86 kB.

Ansökan om tillstånd för utrivning av Yxerns regleringsdamm, 2 juli 2021 Pdf, 1 MB.

Teknisk beskrivning, utrivning av Yxerns regleringsdamm, 2 juli 2021 Pdf, 18 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning, utrivning av Yxerns regleringsdamm, 2 juli 2021 Pdf, 7 MB.

Samrådsunderlag för miljökonsekvensbeskrivning

Vattendom för Yxern från 1938 Pdf, 503 kB.

Förstudie för sjön Yxern Pdf, 6 MB.

Rapport om tillfällig ändring av Yxerns tappning - Beskrivning av konsekvenser inför ansökan om omprövning av vattenhushållningsbestämmelser Pdf, 2 MB.

Vimmerby kommuns beslut om tillstyrkan av omprövning (KS § 180, 2017-06-30) Pdf, 26 kB.

Ansökan om omprövning Pdf, 2 MB.

Mark- och miljödomstolens beslut om omprövning Pdf, 553 kB.

Samrådsunderlag: Utrivning av regleringsdamm i sjön Yxern Pdf, 2 MB.

Bilaga 1: Omvandlingstabell till nya höjdsystemet RH2000 Pdf, 218 kB.

Rättelse av samrådsunderlaget Pdf, 2 MB.

Inventering av makrofyter i Yxern 2018 Pdf, 5 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 430 kB.

Naturlik tröskel i utloppet från Yxer Pdf, 2 MB.

Presentationer vid förhandling med Mark- och Miljö-domstolen den 20 april 2022

Bakgrund Pdf, 3 MB.

Presentation Huvudförhandling Pdf, 13 MB.

Karta Pdf, 1 MB.

Dom från Mark- och miljödomstolen 25 maj 2022

Mark- och Miljödomstolens dom Pdf, 2 MB.