Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Mulltoalett och restprodukter

Här finns information om vad du ska tänka på om du vill installera en mulltoalett i din fastighet. Du får också reda på hur du själv ska kunna ta hand om urin, latrin eller fekalier.

Om du vill installera en mulltoalett i din fastighet ska du göra en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Detta gäller också om du ska installera ett reningssteg med fekalieavvattning eller liknande till din avloppsanläggning. Om du sedan tidigare har latrinhämtning ansöker du då om uppskov från denna samtidigt. Om du har för avsikt att själv ta hand om fekalierna och urinen är det viktigt att du tar reda på vilka krav som gäller för detta.

Vad krävs för att jag ska kunna ta hand om urinen själv?

I regel har källsorterad urin från enskilda hushåll en mycket låg halt av smittämnen. Därför behöver du inte behandla urinen innan spridning. För att ha tillräcklig spridningsyta i din trädgård måste du räkna med minst 40-50 m² per person. För att kunna sprida en familjs årsproduktion av urin innebär det att den tillgängliga ytan måste vara cirka 150-300 m². Om du gödslar grödor som någon ska äta ska det gå minst en månad mellan spridning och skörd.

Du behöver inte späda urinen innan spridning. Lukten och volymen att hantera blir mindre om du sprider urinen i koncentrerad form. Spridning av urin ska ske under växtsäsong, det vill säga april-oktober. För att undvika obehag för närboende och för att optimera tillförseln av näringsämnen ska urinen spridas så nära markytan som möjligt för att sedan myllas eller vattnas ned i marken. Att sprida urin med vattenspridare är direkt olämpligt.

Vad krävs för att jag ska kunna ta hand om latrin eller fekalier själv?

Till skillnad från urinen innehåller fekalier och latrin smittämnen. Det innebär att du måste behandla den fraktionen innan du använder den i odling. De vanligaste typerna av behandling är kompostering eller lagring av materialet under en viss tid.

Vid varmkompostering ska det komposterade materialet nå upp till en temperatur på minst 50° C under en veckas tid. Under den tiden ska du röra om materialet minst tre gånger för att allt material ska bli tillräckligt varmt. Om man inte uppmätt minst 50° C under en vecka anses behandling istället som lagring. För att lagringen ska vara tillräckligt smittsäker ska den ske under minst två år innan du kan använda materialet i trädgårdsodlingarna.

För att sprida behandlade fekalier i din trädgård behöver du en yta på minst 10 m² per person och år. Det innebär att en familj på fem personer behöver cirka 50 m² odlingsyta. För latrin (urin + fekalier) gäller samma spridningsyta som urin, det vill säga 40-50 m² per person. Fekalier eller latrin ska myllas ned efter spridningen för att minska risken för kontakt med människor och djur.

Vid gödsling av grönsaker som är i kontakt med jorden och ska ätas råa bör det gå minst två växtsäsonger mellan spridning och skörd. Det kan till exempel vara morötter och rädisor. När det gäller andra grödor rekommenderar vi minst en växtsäsong mellan spridning och skörd. Det kan till exempel vara bärbuskar, majs och potatis. För grödor som man inte ska äta kan tiden mellan spridning och skörd vara kortare.

Slam

Du kan få tillstånd för egen tömning om du kan ta hand om slammet inom den egna fastigheten och bruka ner det samma dag. Vilka krav som gäller beror på om det finns någon vattentoalett ansluten eller inte och vad för typ av fastighet det gäller:

Eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp