Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Överklaga ett beslut som rör dig själv

Har du helt eller delvis fått avslag på din ansökan om bistånd/insats? Då ska du alltid få skriftlig information om hur du kan överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär.

Reglerna om överklagan är samma oavsett om din ansökan prövats enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, två lagar som socialtjänsten ofta fattar beslut med stöd av. Även flera andra lagar inom socialtjänsten har samma regler om överklagan. Prata med din handläggare om du vill veta mer om vad som gäller för den ärendetyp som är aktuellt för dig. 

När socialtjänsten fattar ett avslagsbeslut, och beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten, skickar vi alltid med information om hur det går till att överklaga.

Din överklagan ska vara hos socialförvaltningen inom tre veckor från det att du fått beslutet. Vi hjälper dig med din överklagan om du begär det. Har överklagan kommit in i rätt tid och om inte beslutsfattaren själv ändrar beslutet på det sätt du begärt skickas överklagan för prövning till Förvaltningsrätten i Linköping.

När du överklagar prövar domstolen både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan, Det kostar inget att överklaga.