Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Brandskyddskontroll

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes. Sotningen har nu delats upp i två separata uppdrag - sotning (i bemärkelse rengöring) och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av kommunens utsedda sotningsföretag och av skorstensfejare med lägst teknikerutbildning.

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas. Om brister som innebär fara för annan olyckshändelse än en brand upptäcks vid kontrollen ska den som gör kontrollen underrätta den ansvariga myndigheten om detta.

Anläggningen ska kontrolleras regelbundet

Brandskyddskontrollen innefattar

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperatur
  • Tryckförhållanden
  • Drift och skötsel
  • Frister

Sotningsfristerna är ungefär desamma som tidigare och brandskyddskontrollsfristerna är 3 respektive 6 år (storkök 2 år) beroende på anläggningens karaktär och nyttjande.

Taxor

För att täcka kostnaden för brandskyddskontrollen får kommunen enligt lag föreskriva att avgift ska betalas för en sådan kontroll. Mer om detta hittar du i 3 kapitlet, § 6 i Lagen om skydd mot olyckor.

Omfattning

Brandskyddskontrollen innefattar eldningsanläggning med rökgångar och angränsande byggnadsdetaljer. I kontrollen ingår också skyddsanordningar på tak. Kontrollen ska huvudsakligen utföras okulärt. Vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas okulärt kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

Utökad kontroll kan var täthetsprovning för att konstatera otätheter i en rök/eller avgaskanals omslutningsvägg. Det kan också vara mätning av rökgas eller yttemperatur, om inte detta kan bedömas på erfarenhetsmässiga grunder.

Dokumentation

Varje kontrolltillfälle ska dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultaten av kontrollen.

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel eller brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär att vi provar den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt.