Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Stören 4, Vimmerby 3:260, Kiosken 1, Järpen 3 och del av Vimmerby 3:3

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Stören 4, Vimmerby 3:260, Kiosken 1, Järpen 3 och del av Vimmerby 3:3, den 30 september 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 31 oktober 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i centrala Vimmerby. Området gränsar i norr till Västra Tullportsgatan, i öster till Norrtulls cirkulationsplats och Drottninggatan. I söder gränsar området till Rönnbärsgatan och i väster till Kyrkogårdsgatan.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus i Vimmerby centrum. Planen möjliggör för bostäder och vård samt lokaler för handel och kontor som får inrymmas i bottenvåning.

Detaljplaneförslaget möjliggör en ny bostadsbebyggelse i centralt och attraktivt läge. Planförslaget innebär att befintlig parkeringsplats ersätts med ny bebyggelse; det föreslås ett flerbostadshus. För att bilda ett mer inbjudande och stadslikt kvarter kan den nya bebyggelsen placeras längs befintliga gator, bland annat bli en del av stadskärnan.

Planområdet möjliggör även utveckling av handel och kontor.

Detaljplaneläggningen skapar lämplig bebyggelseutveckling i områden där det råder ett högt bebyggelsetryck.