Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Arbete på gata och väg

Process för arbete på gata och väg

För att vara behörig att arbeta på kommunala gator och vägar behöver utföraren följa fastställda regler och anvisningar som utfärdats av kommunen.

Se lokala ordningsföreskrifter för Vimmerby kommun 6§ nedan under Mer information.

Schaktarbeten

Om du ska utföra schaktarbete på kommunens gator och vägar ska du som ansvarig för schaktning kontakta projektingenjören. Du behöver alltid ansöka om schakttillstånd.

Markupplåtelse

Om du gör ett gatu- eller vägarbete där du behöver använda dig av containrar, skylift eller en byggnadsställning så behöver du ansöka om markupplåtelse på offentlig plats. Ansökan lämnas till Polismyndigheten, se länk nedan. Kommunen yttrar sig sedan på ansökan. Om du får tillstånd från polisen ska du skicka in en trafikanordningsplan till kommunen som visar hur trafiken ska ledas om. Trafikingenjören granskar trafikanordningsplanen och tar stor hänsyn till oskyddade trafikanter.